AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Pomoc w 2009 r.
25.02.2010 

Na środowej komisji socjalnej analizie z realizacji zadań za ubiegły rok poddano także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu. Dyrektor GOPS, Anna Kłys, przedstawiła komisji szczegółowe sprawozdanie z przeprowadzonych działań w 2009 roku.

Zgodnie z uchwałą budżetową, plan wydatków na realizację zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2009 r. ustalono na poziomie 2 750 687,99 zł i jest on wyższy od roku poprzedniego o kwotę 295 920,19 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie planu wydatków kształtowało się na poziomie 98,38 %, tj. 2 706 203,60 zł.

Źródła finansowania wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Do zadań statutowych, które realizowano należały:

 1. zadania zlecone z administracji rządowej i zadania własne wykonywane w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  Domy Pomocy Społecznej - opłata za pobyt 10 mieszkańców gminy na kwotę 170 417,92 zł (zadania własne - budżet gminy);
  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 623 536,59 zł, w tym 50 767,79 zł zadania zlecone – budżet państwa, 353 083,64 zł zadania własne – budżet państwa, 219 685,16 zł zadania własne – budżet gminy. Pomocą społeczną objęto 915 osób w 331 rodzinach;
  Usługi opiekuńcze – plan wydatków ustalono w kwocie 950,00 zł, wykonanie wyniosło 0 zł, z uwagi na brak zgłoszonych potrzeb w tym zakresie;
  utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (7 etatów) wydatkowano kwotę 307 214,66 zł, w tym 118 600 zł to zadania własne finansowane z budżetu państwa oraz 188 614,66 zł zadania własne finansowane z budżetu gminy.
   
 2. zadania zlecone z administracji rządowej wykonywane w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych:
  świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ( zadanie zlecone ) – wydatkowano kwotę 1 368 376,07 zł, w tym: wypłata świadczeń rodzinnych 1 143 639,90 zł dla 458 rodzin, wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego 164 340,00 zł dla 54 osób uprawnionych, opłata składek na ubezpieczenie emerytalno –rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 11 166,67 zł (9 osób) oraz koszty obsługi realizowanych zadań w kwocie 49 229,50 zł;
  na terenie naszej gminy jest zameldowanych 34 dłużników alimentacyjnych. Prowadząc wobec nich postępowanie egzekucyjne, z tytułu zwrotu wypłaconych należności alimentacyjnych, Ośrodek Pomocy odzyskał środki finansowe w kwocie 42 102,42 zł, w tym 31 133,44 zł wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego i kwotę 10 968,98 zł z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej. Z powyższych wpłat kwota 22 961,59 zł została przekazana na dochody państwa, kwota 3 278,02 zł stanowiła dochód innych gmin, a kwota 15 862,81 zł stanowiła dochód własny gminy. Na dzień 31.12.2009 r. stan należności wobec gminy: z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wyniósł 184 001,86 zł (skuteczność egzekucji na poziomie 2,9%), z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 50 436,30 zł (skuteczność egzekucji na poziomie 20,6%). Odzyskane środki finansowe zostały wprowadzone do budżetu po stronie wydatkowej w kwocie 14 477,00 zł z przeznaczeniem pokrycia kosztów podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 10 377,89 zł;
  zadania własne o charakterze obowiązkowym wykonywane w oparciu o ustawę z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
  Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 55 255,36 zł, w tym 27 000,00 zł to środki pochodzące z budżetu wojewody oraz kwota 28 255,36 zł finansowana z budżetu gminy.
  W ramach programu 112 dzieci i młodzieży korzystało z posiłku, 199 rodzin otrzymało świadczenie rzeczowe w formie żywności, a 43 rodzinom wypłacono zasiłek celowy na zakup żywności.
   
 3. zadania własne wykonywane w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych:
  zrealizowano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 48 rodzin, na ogólną kwotę 52 975,74 zł (zadania własne – budżet gminy).
   
 4. realizacja zadania zleconego – opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – świadczeniem zdrowotnym objęto 23 osoby na kwotę 7 942,22 zł (zadanie zlecone – budżet państwa).

Pozostała działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Pomoc w naturze. Wraz z CARITAS Diecezji Świdnickiej uczestniczyliśmy w realizacji programu PEAD 2009, który zakłada pomoc żywnościową rodzinom ubogim. W okresie sprawozdawczym programem objęto 466 osób, dla których wydano łącznie: 6480 litrów mleka, 2 270 kg makaronu, 960 kg kaszy, 2640 kg mąki, 851,76 kg dżemu, 840 kg płatków kukurydzianych, 1250 kg masła, 375,2 kg sera żółtego, 228 kg cukru i 614,53 kg herbatników.

   

Z okazji świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia przygotowano paczki żywnościowe. W ich skład weszły następujące produkty: mleko, mąka, cukier, makaron, olej, płatki kukurydziane, margaryna, masło, dżem, szynka konserwowa, potrawy wielkanocne: jaja, majonez i żurek oraz potrawy wigilijne: uszka i barszcz czerwony. Paczki wraz z życzeniami trafiły łącznie do 190 potrzebujących rodzin i osób samotnych.
Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci ze świetlic środowiskowych i profilaktyka. Uczestniczono w organizacji Gminnego Dnia Dziecka w Gniewkowie i Mikołajkowego Turnieju Gier i Zabaw w Dobromierzu, zabezpieczając dzieciom ciepłe posiłki, słodkie poczęstunki i napoje. Ponadto organizowano i nadzorowano bieżącą działalność 11 świetlic środowiskowych, Grupy Wsparcia dla osób uzależnionych w Czernicy i bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy.

„Uczeń na wsi”

Realizowano program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” obszar A. W roku szkolnym 2008/2009 z programu korzystało 13 uczniów naszej gminy, którzy otrzymali pomoc edukacyjną w kwocie 11 799,20 zł. W roku szkolnym 2009/2010 program jest kontynuowany nadal przez 13 osób, natomiast kwota dofinansowania kosztów nauki jest dwukrotnie wyższa i wynosi 23 703,84 zł. Ponadto w ramach obsługi programu GOPS otrzymał łączną dotację w wysokości 887,58 zł.

Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczył w organizacji prac społecznie użytecznych, realizowanych przez Gminę, a w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy staż odbyła 1 osoba.

Wypoczynek letni 

Dla dzieci z terenów wiejskich i najuboższych pozyskano nieodpłatnie 9 miejsc kolonijnych w Pobierowie, finansowanych przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w terminie od dnia 01.08. do dnia 14.08.2009 r. Zorganizowano również wypoczynek gminny dla 120 dzieci i młodzieży gimnazjalnej w Ośrodku Wypoczynkowym „BRYZA” w Mrzeżynie, w terminie od 14.08. do 23.08.2009 r. Organizatorem wypoczynku była Firma Usługowo Turystyczna Barbara Wojtaszek ze Szczecina, wyłoniona w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego. Rodzinom, które miały trudną sytuację materialną i rodzinną dofinansowano udział ich dzieci w tym wypoczynku. Dofinansowanie kolonii przyznano 65 osobom, na łączną kwotę 19 100 zł. Ponadto dofinansowano uczestnictwo 4 osób w obozie sportowym, organizowanym przez GOKSiR w Dobromierzu na ogólną kwotę 1 800 zł. W 2009 roku na zorganizowany wypoczynek letni wyjechało 133 uczniów naszej gminy.

„Szansa na przyszłość” 

Projekt systemowy realizowany przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację projektu Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu przyznał środki finansowe w formie dotacji rozwojowej w kwocie 135 859,99 zł. Projekt kontynuuje działania podjęte w 2008 roku, których celem jest integracja zawodowa i społeczna oraz zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, poprzez pobudzenie do aktywnego poszukiwanie pracy, nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy. W projekcie uczestniczyło 12 osób. Beneficjenci ukończyli następujące szkolenia: kurs prawa jazdy, kurs obsługi wózków widłowych, kurs florystyki i bukieciarstwa z obsługą kas fiskalnych. Ponadto uczestniczyli w warsztatach profilaktyki zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej oraz spotkali się z doradcą zawodowym i psychologiem. W ramach projektu zatrudniono pracownika socjalnego i wyposażono jego stanowisko pracy oraz zakupiono kserokopiarkę. Na realizację działań GOPS wydatkował środki własne, będące wkładem własnym do projektu w wysokości 15 938,88 zł, a także 85,22 % dotacji rozwojowej, tj. 115 775,36 zł. Niższe o 20 084,63 zł wykonanie planu było warunkowane mniejszymi niż planowane we wniosku o dofinansowanie kosztami szkoleń.

 

  


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER