AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

GOPS zapobiega
25.02.2010 

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2009 rok to jeden z tematów, jakimi 24 lutego br. zajmowała się komisja socjalna. Anna Kłys, kierownik GOPS, zapoznała komisję z przebiegiem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 roku realizowano w następujących obszarach:

1.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych:
organizowano i finansowano bieżącą działalność Grupy Wsparcia w Czernicy, prowadzącej zajęcia informacyjne i samopomocowe dla osób uzależnionych i współuzależnionych. W ramach tej działalności zorganizowano śniadanie wielkanocne, wigilię i rodzinne spotkania integracyjne. Dofinansowano także uczestnictwo chętnym członkom grupy w imprezie poświęconej 24 rocznicy powstania Charytatywnego Stowarzyszenia „AZYL” w Jaworze, Ogólnopolskim Spotkaniu Trzeźwościowym rodzin uzależnionych w Częstochowie i Licheniu, a także w Zlocie Rodzin Abstynenckich w Jaworze. Aby zwiększyć dostępność pomocy terapeutycznej i działań samopomocowych dla potrzebujących mieszkańców gminy, wyremontowano i wyposażono lokal gminny i przeznaczono go do codziennego użytku jako punkt informacyjny i siedziba Grupy. W ramach leczenia odwykowego odbywają się w nim zajęcia terapeutyczne, prowadzone przez specjalistę ds. uzależnień. Dla osób uczestniczących w zajęciach organizowane są dojazdy. W okresie sprawozdawczym w zajęciach integracyjnych i terapeutycznych uczestniczyły łącznie 24 osoby. W okresie od stycznia do grudnia 2009 r. koszt funkcjonowania Grupy Wsparcia wyniósł łącznie 19 895,13 zł, w tym remont pomieszczenia – 5 776,09 zł, wyposażenie – 3 079,28 zł, imprezy integracyjne i zloty – 2 132,08 zł, wynagrodzenie dla prowadzących terapię i zajęcia wspierające – 7 450 zł, czynsz za lokal – 273,10 zł, energia elektryczna – 624,20 zł oraz koszty obsługi ( transport) – 560,38 zł.

2.Pomoc osobom i rodzinom uzależnionym, współuzależnionym, a także dotkniętym przemocą:

finansowano porady prawne dla mieszkańców gminy ( 44 dyżury na kwotę 5 071zł ). Aby ułatwić dostęp mieszkańców do bezpłatnej pomocy prawnej, świadczona jest w trzech miejscowościach gminy: w Dobromierzu, Gniewkowie i Roztoce. Z tej formy pomocy skorzystały 64 rodziny. podejmowano rozmowy motywujące do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego osób uzależnionych przez zespół roboczy. Odbyły się 4 spotkania, na które wezwano 8 osób. Do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Świdnicy sporządzono 4 wnioski, wobec których wydano postanowienie o obowiązku leczenia odwykowego ( koszt wniosków i opinii biegłych – 451,08 zł ). Wobec jednej osoby umorzono postępowanie.
prowadzono i finansowano bieżącą działalność świetlic środowiskowych, ramach której organizowano czas wolny dla dzieci i młodzieży w 11 miejscowościach gminy. W zajęciach opiekuńczo – wychowawczych uczestniczyło średnio ok.130 dzieci. Podczas zajęć dzieci otrzymywały posiłek i ciepłą herbatę. Praca każdej świetlicy była dokumentowana w dzienniku zajęć i kronice świetlicowej. Pracę każdej ze świetlic skontrolowano 3 – krotnie. W okresie sprawozdawczym koszt funkcjonowania świetlic wyniósł 20 445,63 zł, z tego wynagrodzenia 14 167,68 zł, dożywianie – 3 474,88 zł, materiały do prac plastycznych – 1 764,96 zł i koszty obsługi ( transport ) – 1 038,11 zł.

3.Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży:
przystąpiono do uczestnictwa w konkursie plastycznym „Jak dobrze jest żyć bez alkoholu”, organizowanym przez Charytatywne Stowarzyszenie „AZYL” w Jaworze dla dzieci ze szkół podstawowych. Ufundowano nagrody na kwotę 306,18 zł.
włączono się w organizację Gminnego Dnia Dziecka w Gniewkowie poprzez przygotowanie zaproszeń, zabezpieczenie posiłków, napojów i słodyczy dla dzieci oraz ufundowanie nagród dla uczestników konkursów sportowych ( 1761,39 zł ).

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniowała wnioski podmiotów gospodarczych w sprawie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z przyjętymi przez Radę Gminy uchwałami. W ramach współpracy z Sądem Rejonowym w Świdnicy, zorganizowano posiedzenie komisji, na które zaproszono Przewodniczącą Sądu Rodzinnego i Nieletnich Sędzinę Marię Korenkiewicz oraz Kuratorów zawodowych dla nieletnich i dla dorosłych. Na spotkaniu omówiono procedurę kierowania wniosków o leczenie odwykowe, jak również poruszono temat skutecznego motywowania osób uzależnionych do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego.
W 2009 roku odbyło 9 spotkań członków komisji z czego: zespół roboczy ds. rozmów motywujących spotkał się 4 razy, a zespół ds. kontroli rynku sprzedaży napojów alkoholowych 3 razy. W pełnym składzie komisja odbyła 2 posiedzenia.
W okresie sprawozdawczym, na realizację zadań Programu, wydatkowano kwotę 50 239,79 zł, tj. 77 % planowych wydatków.

Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 roku.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dobromierz w 2009 roku zrealizowano następujące działania:

  • profilaktyki pierwszorzędowej, organizując dzieciom i młodzieży wolny czas w ramach zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach środowiskowych. Ponadto zorganizowano sportową imprezę integracyjną – Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw, w której uczestniczyło 190 dzieci. Podczas imprezy wręczono mikołajkowe upominki (słodycze i napoje). Wszystkim uczestnikom turnieju zapewniono bezpieczny dojazd i powrót. Współorganizatorem zawodów sportowych była Szkoła Podstawowa w Dobromierzu i Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji .
  • profilaktyki drugorzędowej skierowanej do grupy osób podwyższonego ryzyka, w ramach której podjęto skuteczne działania motywujące w wyniku których osoba uzależniona odbyła 10 - miesięczną terapię w Ośrodku „Monar” i zachowuje obecnie abstynencję w miejscu zamieszkania. Prowadzono również pracę socjalną i poradnictwo prawne, a także zajęcia wspierające i terapeutyczne w Grupie Wsparcia w Czernicy. Ponadto dofinansowano zakup wyposażenia lokalu użytkowego spełniającego rolę punktu konsultacyjno - motywującego dla osób uzależnionych.

Na realizację powyższych zadań z ogólnego planu wydatków 10 000 zł, wydatkowano kwotę 4 304,28 zł, co stanowi 43% wykonania planu.

   

  


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER