AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Nauczyciele przeszkoleni
12.03.2010 

Nauczyciele Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce we wtorek, 9 marca br., uczestniczyli w szkoleniu Rady Pedagogicznej pt. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, na którym zostały zagadnienia:

  • Podstawy prawne kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami;
  • Potrzeby rozwojowe a cele kształcenia;
  • Procedury osiągania celów - dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb i oczekiwań ucznia.

Swoimi doświadczeniem oraz uwagami w tym trudnym temacie podzieliła
się Irena Galica z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzegomiu

Zgodnie z § 6.1. Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów „(...) nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom”.

Podstawowym celem dostosowania wymagań jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz zapobieganie wtórnym zaburzeniom sfery emocjonalno - motywacyjnej. Dostosowanie polega na modyfikacji procesu edukacyjnego, umożliwiającej uczniom sprostanie wymaganiom.

   

  


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER