AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Narada kierowników
16.03.2010 

W miniony poniedziałek, 15 marca br. odbyło się kolejne spotkanie Wójta Gminy Czesława Drąga z kierownikami referatów i gminnych jednostek organizacyjnych.

Otwierając spotkanie, Wójt Gminy Czesław Drąg przywitał wszystkich zebranych oraz zabrał głos w sprawach dotyczących Gminy. Poinformował o przejściu na emeryturę dyrektora Zespołu Szkół w Roztoce Bronisława Ficy. Zwracając się do wszystkich dyrektorów szkół, zwrócił uwagę na to, aby dysponowali mieniem szkoły zgodnie z jego przeznaczeniem.
Jak poinformowała Anna Kłys - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu przyznał 36 000 zł na realizacje programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Jest to o 9 000 zł więcej niż rok wcześniej. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na urozmaicenie posiłków w szkołach. Dla członków Grupy Wsparcia w Czernicy, planowana jest organizacja śniadania wielkanocnego 26 marca br. Osiem rodzin - członków grupy - zwróciło się o dofinansowanie ich udziału w imprezie organizowanej przez Stowarzyszenie AZYL w Jaworze z okazji
25. rocznicy powstania stowarzyszenia. Przygotowywana jest pomoc w formie paczek świątecznych, które będą gotowe i wydawane w ostatnim tygodniu przedświątecznym. Zasiłki będą wypłacane 29 i 30 marca.

Dyrektorzy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobromierz przekazali informację o uczestniczeniu nauczycieli szkoleniach i konferencjach związanych z awansem zawodowym i efektywnością pracy z uczniami. Zostały ogłoszone nabory do przedszkoli dzieci 5- i 6- letnich na rok 2010/2011. Uczniowie Gimnazjum w Roztoce przystąpili do programu profilaktycznego realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu i Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Zorganizowany został wyjazd uczniów gimnazjum do Jeleniej Góry na "Kabaret Moralnego Niepokoju", natomiast UKS Roztoka uczestniczył w wyjeździe do Wrocławia, podczas którego uczestniczył w meczu piłki siatkowej Gwardia Wrocław - Muszynianka Muszyna. Szkoła Podstawowa w Gniewkowie zorganizowała etap gminny konkursu "Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze rękę poda".

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji - Józef Noworól poinformował o przeprowadzonych przeglądach świetlic wiejskich w Roztoce i Czernicy, podczas których dokonano napraw pomieszczeń i sprzętu. Planowany jest przegląd kolejnych świetlic w Kłaczynie i Jugowej. Ponadto ruszyły dodatkowe zajęcia plastyczne w Czernicy, Roztoce i Dobromierzu, frekwencja jest mała, dlatego Wójt Gminy zaproponował zwrócenie większej uwagi na dostosowanie programu imprez organizowanych w świetlicach wiejskich do potrzeb nie tylko dzieci, ale i młodzieży. Wójt Gminy zaapelował o konieczność lepszego wykorzystania pomieszczeń świetlicy w Jugowej na zajęcia organizowane przez świetlice środowiskowe. Opracowano regulamin konkursu na postać "Dobromira", który zostanie rozesłany do wszystkich zainteresowanych uczestników.

Marianna Kędziora-Kwiatkowska - Kierownik Referatu Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami, poinformowała o przeprowadzeniu lustracji punktów selektywnej zbiorki odpadów na terenie całej Gminy Dobromierz, zlecono ZOK w Dobromierzu oczyszczenie rowu przy drodze gminnej, sporządzono i wydano decyzję na usuniecie 108 sztuk drzew rosnących przy pasie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Dobromierz.

Kierownicy ZOK i RIT przekazali informacje dotyczące głównie prac remontowo -budowlanych tj. remonty lokali mieszkalnych, modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce, utrzymanie w należytym stanie dróg gminnych. Planuje się nadanie nazw pięciu ulicom w Roztoce i dwóm w Dobromierzu. Opracowany został projekt w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobromierz. Wójt Gminy zainteresował się stanem dróg i planami związanymi z ich naprawą. Temat ten omówił kierownik RIT Jan Bering, który zapewnił, że jeszcze przed końcem marca zostaną sprawdzone wszystkie drogi i rozpocznie się ich naprawa. Warto dodać, że ZOK przyjął do pracy 3 marca br., 24 osoby w ramach prac społecznie użytecznych, które będą wykonywać prace związane z porządkowaniem terenów całej gminy.

Po wysłuchaniu wszystkich kierowników referatów Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów szkół, Wójt Gminy podsumował zebranie, zapoznał się z planami pracowników na najbliższe dwa tygodnie, po czym zakończył naradę.

   

   

   

  


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER