AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Absolutorium dla Wójta
30.04.2010 

W czwartek, 29 kwietnia br., Rada Gminy Dobromierz obradowała po raz 51.
Kluczowym punktem sesji było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za rok 2009 oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dobromierz.

Należy wspomnieć, że instytucja absolutorium jest związana z realizacją przez radę gminy funkcji kontrolnej w zakresie wykonania budżetu przez organ wykonawczy czyli wójta. Przedmiotem oceny jest prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w ramach przyjętego budżetu, a szczególnie stan zrealizowanych wydatków i dochodów budżetowych w stosunku do wielkości zaplanowanych. Przedmiotem oceny jest całość operacji i procedur związanych z wykonaniem budżetu, w tym również zmiany w budżecie i zaciągnięte zobowiązania.

Po przyjęciu spraw regulaminowych tj. stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji i ustaleniu porządku obrad, głos zabrał Wójt Gminy Czesław Drąg, który omówił szczegółowo sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za ubiegły rok. Realizacja dochodów i wydatków została także bardzo dobrze oceniona przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu, co zostało odzwierciedlone w pisemnej opinii odczytanej przez Skarbnika Gminy Andrzeja Poradowskiego.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Biernacki przedstawił pozytywną opinię komisji o wykonaniu budżetu z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Marek Jaworski odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium.

Również przewodnicząca Komisji Socjalnej Stefania Danuta Fica, przewodniczący Komisji Rolnictwa Wiesław Konieczek oraz przewodnicząca Komisji Budżetowej Emilia Gradowska przedłożyli Radzie pozytywne opinie w/w komisji, których analiza sprawozdania budżetowego skupiła się głównie na zadaniach zastrzeżonych do ich kompetencji.

Po wysłuchaniu wszystkich niezbędnych informacji, Rada Gminy Dobromierz przystąpiła do procedury głosowania, w wyniku którego bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, Wójtowi Gminy Dobromierz udzielone zostało absolutorium za rok 2009.

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER