AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Wyprawka szkolna 2010/2011
24.06.2010 

Choć wakacje jeszcze się na dobre nie rozpoczęły, to rodzice już myślą o wyprawce szkolnej dla swoich pociech. Co roku zakup szkolnych podręczników stanowi spory wydatek i nierzadko jest nieosiągalny. Od kilku lat rodzice jednak mogą liczyć na wsparcie finansowe ze strony państwa za sprawą rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. O taką pomoc mogą się starać uczniowie, w których m. in. dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 351 zł miesięcznie.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady przyznawania dofinansowania.

Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego.

1. Dofinansowanie do zakupu podręczników udzielane jest uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2010/2011 naukę:

  • w klasach I-III szkoły podstawowej,
  • w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • w klasie II gimnazjum,
  • w klasach I-III i IV-VI szkoły podstawowej, I-III gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły ponadgimnazjalnej (uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).

2. Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny:

  • nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej),
  • przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp.

3. Wysokość dofinansowania wynosi:

do kwoty 170 zł - dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla uczniów klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
do kwoty 310 zł – dla uczniów klas II gimnazjów, klas I ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas IV ogólnokształcących szkół baletowych oraz klas I ogólnokształcących szkół sztuk pięknych,
do kwoty 200 zł – dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół baletowych,
do kwoty 300 zł – dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczych szkół zawodowych,
do kwoty 370 zł – dla uczniów niepełnosprawnych szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem zasadniczych szkół zawodowych, dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkól sztuk pięknych.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela. Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011 w terminie do dnia 10 września 2010 r.

  


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER