AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Stypendia czekają
02.08.2010 

Przypominamy o terminie składania wniosków na stypendia szkolne. Wnioski na stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy od 1 do 15 września 2010 r. Po tym terminie będą załatwiane odmownie ze względu na nie dotrzymanie terminu.

Zaświadczenia o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny powinny być z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli z sierpnia.
Formularze wniosków, do których jest dołączone pouczenie o dokumentach, które należy złożyć, można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Dobromierz.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, jeśli dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej - na dzień dzisiejszy jest to kwota 351,00 zł.
Stypendium szkolne ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i powinno być przeznaczone na cele edukacyjne m.in. na zakup nie tylko podręczników, ale również wyposażenia, które jest potrzebne uczniowi – zeszytów, przyborów do pisania, ma także zwrócić koszt dodatkowych zajęć edukacyjnych (np. nauka gry na instrumencie, nauka języka obcego, koszt zakwaterowania, jeśli uczeń uczęszcza do szkoły poza miejscem zamieszkania). Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć: rodzic ucznia, prawny opiekun, sam pełnoletni uczeń, słuchacz lub dyrektor szkoły.

Uwaga!
Brak terminowego rozliczenia z poprzedniego stypendium jest podstawą do odmowy przyznania kolejnego. Dotychczas nie rozliczyło się 7 rodzin.

Zasiłek szkolny

Przypominamy również o możliwości uzyskania zasiłku szkolnego w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego w rodzinie. Zasiłek można uzyskać w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia.

  


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER