AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

56. sesja Rady Gminy Dobromierz
15.10.2010 

22 października 2010 r. o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Dobromierzu odbędzie się LVI sesja Rady Gminy Dobromierz,

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/126/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów Gminy Dobromierz.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010.
 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok poprzedzający rok szkolny tj. 2009/2010, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobromierz.
 11. Informacja o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
 12. Interpelacje i wnioski radnych.
 13. Wolne wnioski, zapytania, informacje.
 14. Zamknięcie obrad sesji.


 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER