AKTUALNOŚCI
 

Wiadomości 

  

Komisje przed sesją
19.10.2010 

W poniedziałek 18 października br. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej oraz Komisji Rolnictwa.

Na 59. posiedzeniu Komisji Budżetowej nasi radni pozytywnie zaopiniowali pięć projektów uchwał m.in. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, a także w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010, zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów Gminy Dobromierz oraz w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w Gminie Dobromierz". Komisja rozpatrzyła również przedłożoną przez Referat Organizacyjno-Prawny informację o działaniach dla pozyskiwania środków finansowych pozabudżetowych - unijnych za I półrocze 2010 r.

Komisja Rolnictwa na swoim 45. posiedzeniu wysłuchała informacji na temat zakresu wykonywanych prac melioracyjnych na terenie Gminy Dobromierz przedstawioną przez Prezesa Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Wałbrzychu Jerzego Cichonia. Pozytywnie zaopiniowała również projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Natomiast 19 października Komisja Socjalna na swoim 52. posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Omówiła także informację przedłożoną przez dyrektorów szkół o stanie realizacji zadań oświatowych za rok poprzedzający rok szkolny tj. 2009/2010, wyniki sprawdzianów i egzaminów w placówkach oświatowych na terenie naszej gminy. Członkowie komisji analizowali również informację o realizacji ważniejszych imprez w naszej gminie w okresie pierwszych trzech kwartałów 2010 r. przedłożoną przez dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

 Komisja budżetowa:

   

   

 

Komisja rolnictwa

   

   

 

Komisja socjalna:

   

   
 


 

 

do góry  |

Oficjalny serwis Urzędu Gminy w Dobromierzu  - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER