WIADOMOŚCI
 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

  

    


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

PLIK DO POBRANIA:


 Informuję, że z dniem 7 maja 2020 r. wznowiono świadczenia w zakresie bezpośredniej obsługi mieszkańców w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dobromierzu (PSZOK), ul. Cmentarna 14, 58-170 Dobromierz.

PSZOK czynny jest 3 dni w tygodniu: poniedziałek, czwartek, piątek, w godzinach od 9.00 do 15.00.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dobromierzu przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dobromierz. Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone.

Wójt
(-) Jerzy Ulbin

 


 
 

PLIK DO POBRANIA:


Harmonogram odbioru odpadów
Gmina Dobromierz 2020 r.

PLIK DO POBRANIA:

 


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 
10.04.2019 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ ZA ROK 2018

DO POBRANIA:

 


 Informuję, że nadplanowe odbiory odpadów z tworzyw sztucznych w okresie letnim odbędą się w dniach 11 i 27 sierpnia br.

 


Informuję, że w terminie od 13 do 31 lipca 2018 r. pracownik Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dobromierzu będzie na urlopie. Jeżeli zaistnieje potrzeba odbioru odpadów komunalnych od mieszkańca dojedzie pracownik z Jawora na wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne.

Informacja telefoniczna:

 1. Pracownik Urzędu Gminy Dobromierz: Monika Skowron 74 85 86 217 w. 16
 2. PUPiH "COM-D" Sp. z o.o.: Jawor 76 870 30 26

 


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 
26.04.2018 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ ZA ROK 2017

DO POBRANIA:


   

  Informacja nt. zasad przyjmowania odzieży i tekstyliów przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dobromierzu

Właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie gminy Dobromierz może bezpłatnie przekazać odzież i tekstylia w ilościach nielimitowanych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dobromierzu przy ul. Cmentarnej 14.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Dobromierz nr 0050.170.2013 r. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Dobromierz do PSZOK nie są przyjmowane zmieszane ani zanieczyszczone odpady.

Do PSZOK przyjmowane są segregowane odpady komunalne dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dobromierz.

Zanieczyszczoną i nieposegregowaną odzież należy umieścić w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne.

 


 

 


Harmonogram odbioru odpadów
Gmina Dobromierz II pół. 2017 r.
(obowiązuje 2017.07.01 - 2017.12.31)


 


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 
28.04.2017 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ ZA ROK 2016

DO POBRANIA:

 


Jesienna zbiórka odpadów
06.10.2016

Gmina Dobromierz po raz kolejny organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz sprzętu AGD/RTV, pochodzących z gospodarstw domowych.

Chcesz się pozbyć starej kanapy lub szafy, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego? Planujesz wyrzucić zalegające i zniszczone opony? Wykorzystaj nadarzającą się okazję.

Wszyscy mieszkańcy gminy Dobromierz w listopadzie i w grudniu będą mogli nieodpłatnie pozbyć się ww. odpadów. Akcja nie dotyczy: śmieci komunalnych, gruzu, ziemi, odpadów zielonych itp. Terminy zbiórki poszczególnych odpadów wraz z wyznaczonymi do tego miejscami zostały przedstawione w poniższym harmonogramie.

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie odpadów transportem własnym do wybranego miejsca zbiórki. Prosimy, aby w miarę możliwości nie mieszać odpadów różnych frakcji, a odkładać je na oddzielne miejsca.

 


Dbajmy o swoje otoczenie!
16.05.2016

W dalszym ciągu aktualny jest problem zalegania odpadów w przydrożnych rowach, lasach czy też na polach. Pomimo istnienia obowiązku stosowania i przestrzegania przepisów, mających na celu ochronę środowiska naturalnego część mieszkańców decyduje się na samodzielne, niezgodne z prawem pozbywanie się odpadów.

Zasady prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, regulują m. in. zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) oraz uchwały nr XII/79/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobromierz.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) odpady stanowią każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest zobowiązany. Biorąc pod uwagę art. 3 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy przez posiadacza odpadów rozumie się wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. Posiadacz odpadów jest obowiązany do ich niezwłocznego usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

W przypadku nieusunięcia odpadów wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, z wyjątkiem gdy obowiązek usunięcia odpadów jest skutkiem wydania decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami. Jeżeli posiadacz odpadów nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości, z której jest obowiązany usunąć odpady, władający powierzchnią ziemi jest obowiązany umożliwić posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z tej nieruchomości, a w przypadku wykonania zastępczego decyzji - organowi egzekucyjnemu. Władającemu powierzchnią ziemi przysługuje od posiadacza odpadów wynagrodzenie za udostępnienie nieruchomości.

Właściciel nieruchomości z terenu gminy Dobromierz, który zamierza pozbyć się gruzu powinien samodzielnie zlecić usługę podstawienia i wywiezienia kontenera na odpady firmie wpisanej do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dobromierz.

NAZWA FIRMY

ADRES FIRMY

KONTAKT

COM-D Sp. z o. o.

ul. Poniatowskiego 25

59-400 Jawor

tel. 76/8703026

tel. 76/8702848

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5

54-517 Wrocław

tel. 71/3375100

fax 71/3375111

SIMEKO Sp. z o. o.

Al. Jana Pawła II 33

58-506 Jelenia Góra

tel. 75/6428065

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Rolne SADY DOLNE

Sp. z o. o.

Sady Dolne 16

59-420 Bolków

tel. 75/8544644

tel. 75/7413258

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o.

ul. Metalowców 4

58-100 Świdnica

tel. 74/8522104

ENERIS Surowce S. A.

Oddział w Krapkowicach

ul. Piastowska 38

47-303 Krapkowice

tel. 77/4661631

tel. 77/4661514

Chemeko – System Sp. z o. o.

ul. Jerzmanowska 4-6

54-519 Wrocław

tel. 71/3499071

ALBA Dolny Śląsk Sp. z o. o.

ul. Piasta 16

58-304 Wałbrzych

tel. 74/8434220

tel/fax. 74/8478475

STENA Recykling Sp. z o. o.

Oddział w Pustkowie Żurawskim

ul. Kolejowa 11

55-040 Kobierzyce

tel. 71/3598108

Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o. o.

 

ul. Aleja Wojska Polskiego 75

58-150 Strzegom

tel. 74/ 855-10-51

 

Właściciel nieruchomości zlecając usługę podstawienia i wywiezienia kontenera musi każdorazowo uzgadniać z daną firmą cenę oraz warunki realizacji usługi.

Właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie gminy Dobromierz może bezpłatnie przekazać gruz w ilości do 0,5 m3 w skali roku na gospodarstwo domowe do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dobromierzu przy ul. Cmentarnej 14 lub w ilości powyżej 0,5 m3 za dodatkową opłatą.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dobromierzu, zwany dalej PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Cmentarnej 14 w Dobromierzu;

 • PSZOK czynny jest 3 dni w tygodniu: czwartek, piątek, sobota w godzinach od 9.00 do 15.00;

 • Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK (bez konieczności wcześniejszego kontaktu telefonicznego z tym pracownikiem, bądź z pracownikiem Urzędu Gminy Dobromierz);

 • Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dobromierz;

 • Odpady dostarczane do PSZOK NIE mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone;

 • Do PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

 1. wielkogabarytowe, w tym meble - bezpłatnie w każdej ilości,

 2. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - bezpłatnie w każdej ilości,

 3. szkło oraz opakowania ze szkła - bezpłatnie w każdej ilości,

 4. tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych - bezpłatnie w każdej ilości,

 5. budowlane i rozbiórkowe - bezpłatnie do 0,5 m3 w skali roku na gospodarstwo domowe, powyżej określonej ilości zgodnie z cennikiem podmiotu prowadzącego PSZOK;

 6. metale oraz opakowania z metali - bezpłatnie w każdej ilości,

 7. opakowania wielomateriałowe - bezpłatnie w każdej ilości,

 8. ulegające biodegradacji i zielone - bezpłatnie w każdej ilości,

 9. zużyte opony (o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu do 3,5 t) - bezpłatnie do 5 sztuk opon samochodowych w skali roku na gospodarstwo domowe,

 10. odzież i tekstylia - bezpłatnie w każdej ilości;

 • Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt;

 • PSZOK prowadzi przedsiębiorca, który został wyłoniony w drodze przetargu na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Obecnie PSZOK prowadzi Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe "COM-D" Sp. z o. o. ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor.

Częstym zjawiskiem jest deponowanie gruzu w korytach rzek. Zarządcy rzek nie wyrażają zgody na tego typu zachowania i traktują jako samowolne naruszenie prawa własności. Od 2 czerwca 2013 r. obserwuje się wysoki stan wód wezbraniowych, co może powodować zabranie odpadów i zatory. Poniżej przedstawiamy fotografie dokumentujące fakt nieprawidłowego pozbywania się gruzu na terenie gminy Dobromierz.

 

   

   

   

   


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 
29.04.2016 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ
ZA ROK 2015

DO POBRANIA:


Informacja nt. funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dobromierzu

 • Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dobromierzu, zwany dalej PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Cmentarnej 14 w Dobromierzu;
 • PSZOK czynny jest 3 dni w tygodniu: czwartek, piątek, sobota w godzinach od 9.00 do 15.00;
 • Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK (bez konieczności wcześniejszego kontaktu telefonicznego z tym pracownikiem, bądź z pracownikiem Urzędu Gminy Dobromierz);
 • Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dobromierz;
 • Odpady dostarczane do PSZOK NIE mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone; 
 • Do PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
  1) wielkogabarytowe, w tym meble - bezpłatnie w każdej ilości,
  2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - bezpłatnie w każdej ilości,
  3) szkło oraz opakowania ze szkła - bezpłatnie w każdej ilości,
  4) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych - bezpłatnie w każdej ilości,
  5) budowlane i rozbiórkowe - bezpłatnie do 0,5 m3 w skali roku na gospodarstwo domowe, powyżej określonej ilości zgodnie z cennikiem podmiotu prowadzącego PSZOK;
  6) metale oraz opakowania z metali - bezpłatnie w każdej ilości,
  7) opakowania wielomateriałowe - bezpłatnie w każdej ilości,
  8) ulegające biodegradacji i zielone - bezpłatnie w każdej ilości,
  9) zużyte opony (o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu do 3,5 t) - bezpłatnie do 5 sztuk opon samochodowych w skali roku na gospodarstwo domowe,
  10) odzież i tekstylia - bezpłatnie w każdej ilości;
 • Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt;
 • PSZOK prowadzi przedsiębiorca, który został wyłoniony w drodze przetargu na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Obecnie PSZOK prowadzi Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe "COM-D" Sp. z o. o. ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor.

Zasady funkcjonowania PSZOK określa uchwała Nr XII/80/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz zarządzenie Nr 0050.170.2013 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla gminy Dobromierz.

 


Wójt Gminy Dobromierz informuje o podjęciu przez Radę Gminy Dobromierz uchwał zmieniających system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Dobromierz.
W dniu 25 listopada 2015 r. zostały podjęte następujące uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobromierz.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, opakowania ze szła, opakowania z papieru i tektury oraz odpady ulegające biodegradacji nie będą odbieranie przez firmę z terenu nieruchomości. W związku z tym nie ma możliwości zadeklarowania posiadania innych pojemników niż tych na odpady zmieszane.

Od 1 stycznia 2016 r. wszyscy mieszkańcy będą przekazywać odpady wyselekcjonowane, tj. opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, opakowania ze szła oraz opakowania z papieru i tektury do ogólnodostępnych pojemników znajdujących się w wyznaczonych miejscach na terenie każdej miejscowości. Odpady ulegające biodegradacji będą przekazywane do odpowiednio oznakowanych pojemników ustawionych wyłącznie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dobromierzu przy ul. Cmentarnej 14. Alternatywnym rozwiązaniem jest zagospodarowanie tych odpadów w przydomowych kompostownikach.

Z początkiem przyszłego roku zmieni się również częstotliwość odbioru wyselekcjonowanych odpadów komunalnych, tj. opakowania ze szkła i opakowania z papieru i tektury z pojemników ogólnodostępnych na terenie każdej miejscowości. Obecnie odpady odbierane są z częstotliwością co dwa tygodnie. Obserwacja funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami pozwoliła na dostosowanie częstotliwości odbioru tych rodzajów odpadów, w taki sposób, że opakowania ze szkła i opakowania z papieru i tektury z pojemników ogólnodostępnych na terenie każdej miejscowości będą odbieranie 1 raz w miesiącu.

Skutkiem wprowadzonych zmian jest zmniejszenie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. W dniu 29 października 2015 r. został rozstrzygnięty na nowych zasadach przetarg nieograniczony na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dobromierz". Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe "COM-D" Sp. z o. o. cena brutto 767.340,00 zł. Czas obowiązywania umowy został określony od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2017 r. W związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu Rada Gminy Dobromierz w dniu 25 listopada 2015 r. uchwaliła niższe stawki za odbiór odpadów, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 r. Nowe stawki przedstawiają się następująco:

Dla odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny:

 • przy zamieszkiwaniu na danej nieruchomości od 1 do 4 osób - 11,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca,
 • za każdą kolejną osobę - 6,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Dla odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

 • przy zamieszkiwaniu na danej nieruchomości od 1 do 4 osób - 20,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca,
 • za każdą kolejną osobę - 10,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Obserwacja funkcjonującego od 1 lipca 2013 r. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobromierz pozwoliła na dostosowanie zmian w celu optymalizacji jego działania. Odbiór odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych zadeklarowało 59 właścicieli nieruchomości, natomiast faktycznie do odbioru przekazało 14 właścicieli nieruchomości. Opakowania z papieru i tektury zadeklarowało 18 właścicieli nieruchomości, faktycznie do odbioru przekazało 3 właścicieli nieruchomości. Odpady ulegające biodegradacji zadeklarowało 129 właścicieli nieruchomości, a faktycznie do odbioru przekazało 34 właścicieli nieruchomości. Firma świadcząca usługę odbioru była obowiązana zapewnić każdemu właścicielowi nieruchomości, który zadeklarował selektywną zbiórkę "u źródła" odbiór tych odpadów z terenu nieruchomości, co rodziło niepotrzebne koszty. Podjęte w dniu 25 listopada 2015 r. uchwały określiły rozwiązania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania systemu.

W związku ze zmianą sposobu odbierania odpadów właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. Złożenie nowej deklaracji jest obowiązkowe w przypadku zmiany sposobu zbierania odpadów lub zmiany ilości osób zamieszkujących nieruchomość.

Wpłaty według nowych stawek należy dokonywać od miesiąca lutego 2016 r. Szczegółowy harmonogram płatności wraz z wysokością opłat dla każdego gospodarstwa otrzymają Państwo na początku 2016 r.

 


 

Zasady postępowania z odpadami: papa odpadowa, wełna mineralna, styropian, gruz
13.11.2015

Właściciel nieruchomości, który zamierza się pozbyć następujących rodzajów odpadów: papy odpadowej, wełny mineralnej, styropianu powinien samodzielnie zlecić usługę podstawienia i wywiezienia kontenera na odpady firmie wpisanej do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dobromierz.

Właściciel nieruchomości zamieszkałej może bezpłatnie przekazać gruz do 0,5 m3 w skali roku na gospodarstwo domowe do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dobromierzu przy ul. Cmentarnej 14 lub w ilości powyżej 0,5 m3 za dodatkową opłatą. Właściciele nieruchomości mogą również zlecić usługę podstawienia i wywiezienia kontenera na odpady firmie wpisanej do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dobromierz.

Firmy przekazują odebrane odpady do odpowiednich instalacji w celu ich zagospodarowania.

Przykładowe ceny za przyjęcie do instalacji odpadów:

 • za 1 tonę papy odpadowej 258,36 zł netto;

 • za 1 tonę materiałów izolacyjnych, drobnych do 30 cm 586,41 zł netto; powyżej 30 cm ( styropian) 1759,22 zł netto;

 • za 1 tonę odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów lub czystego gruzu ceglanego drobnego do 30 cm 39,47 zł netto; powyżej 30 cm 225,54 zł netto;

 • za 1 tonę zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i innych elementów wyposażenia 225,54 zł netto.
  Do cen stosowana jest 8% stawka podatku VAT.

Cena podstawienia i wywiezienia kontenera o pojemności 7 m3 na teren nieruchomości
w gminie Dobromierz to kwota około 324,00 zł brutto.

Podane ceny są cenami orientacyjnym, podanymi na podstawie wcześniejszego rozpoznania rynku. Właściciel nieruchomości zlecając usługę podstawienia i wywiezienia kontenera musi każdorazowo uzgadniać z daną firmą cenę oraz warunki realizacji usługi.

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin

 

PLIKI DO POBRANIA:


 

Dodatkowy odbiór odpadów plastikowych
06.08.2015

Szanowni Mieszkańcy!

Informuję, iż w dniu 10 sierpnia 2015 r. (poniedziałek) zostaną odebrane odpady komunalnez pojemników żółtych z poszczególnych nieruchomości oraz pojemników ogólnodostępnych na terenie gminy Dobromierz.

Kolejny odbiór odpadów plastikowych, nastąpi zgodnie z harmonogramem tj. 17.08.2015 r.

Prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę "u źródła" odpadów plastikowych o wystawienie pojemników przed posesję w poniedziałek, dn. 10.08.2015 r. do godz. 7.00.

Dodatkowy odbiór odpadów plastikowych spowodowany jest znacznym wzrostem wytwarzanych odpadów plastikowych i przepełnianiem się pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów plastikowych.
W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz zmniejszenia ich objętości prosimy o zgniatanie plastikowych butelek, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed umieszczeniem w odpowiednim pojemniku.

W ramach przypomnienia jak prawidłowo segregować odpady, poniżej zamieszczamy ulotkę informacyjną.

WÓJT(-) Jerzy Ulbin

 

 


Zmiana stawki za śmieci
25.06.2015

Szanowni mieszkańcy,

informujemy, iż od miesiąca czerwca br. zmianie ulegają stawki opłat za śmieci. Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów ponoszonych przez Gminę Dobromierz za funkcjonowanie systemu. Obecne dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu.

 

Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby zapewniała ona realizację całości zadań powierzonych gminie. W celu zbilansowania systemu w 2015 roku zasadnym było podjęcie takiej uchwały.

Nowe stawki przedstawiają się następująco:

Dla odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny:

 • przy zamieszkiwaniu na danej nieruchomości od 1 do 4 osób ustalono stawkę w wysokości 12,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca,

 • za każdą kolejną osobę ustalono stawkę w wysokości 7,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Dla odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

 • przy zamieszkiwaniu na danej nieruchomości od 1 do 4 osób ustalono stawkę w wysokości 22,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca,

 • za każdą kolejną osobę ustalono stawkę w wysokości 12,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Poniższa tabela przedstawia stawki opłat w przypadku zamieszkiwania na danej nieruchomości poszczególnej liczby osób:

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość

Opłata za selektywną zbiórkę

Opłata za nieselektywną zbiórkę

1 osoba

12,00 zł

22,00 zł

2 osoby

24,00 zł

44,00 zł

3 osoby

36,00 zł

66,00 zł

4 osoby

48,00 zł

88,00 zł

5 osób

55,00 zł

100,00 zł

6 osób

62,00 zł

112,00 zł

7 osób

69,00 zł

124,00 zł

8 osób

76,00 zł

136,00 zł

9 osób

83,00 zł

148,00 zł

Opłatę w zmienionej wysokości należy uiścić do dnia 15 lipca 2015 r. za miesiąc czerwiec br. Zachęcamy do segregacji odpadów komunalnych.


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ
ZA ROK 2014

PLIK DO POBRANIA:


 

Skorzystaj z wiosennej zbiórki odpadów
20.04.2015

Gmina Dobromierz po raz kolejny organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz sprzętu AGD/RTV, pochodzących z gospodarstw domowych.

Chcesz się pozbyć starej kanapy lub szafy, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego? Planujesz wyrzucić zalegające i zniszczone opony? Wykorzystaj nadarzającą się okazję.

Wszyscy mieszkańcy gminy Dobromierz w maju będą mogli nieodpłatnie pozbyć się ww. odpadów. Akcja nie dotyczy: śmieci komunalnych, gruzu, ziemi, odpadów zielonych itp. Terminy zbiórki poszczególnych odpadów wraz z wyznaczonymi do tego miejscami zostały przedstawione w poniższym harmonogramie. Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie odpadów transportem własnym do wybranego miejsca zbiórki. Prosimy, aby w miarę możliwości nie mieszać odpadów różnych frakcji, a odkładać je na oddzielne miejsca.


PLIK DO POBRANIA:


Wychodząc naprzeciw potrzebom Mieszkańców, po raz kolejny organizujemy wraz z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym i Handlowym "COM-D" Sp. z o. o. nieodpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu AGD/RTV oraz zużytych opon. Prosimy o dostarczenie odpadów w miejsca wskazane w harmonogramach zbiórki do godz. 9.00.

Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach, workach i kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczamy: stoły, krzesła, sofy, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, wykładziny, rowery, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, itp.

Zużyty sprzęt AGD/RTV - lodówki, chłodziarki, zmywarki, kuchenki elektryczne, mikrofalówki, odkurzacze, żelazka, komputery, drukarki, telefony, odbiorniki radiowe, monitory, telewizory oraz inne zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne. Dostarczony sprzęt powinien być kompletny, bez świetlówek i baterii.

Zużyte opony - o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

 

 


 Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez
Gminę Dobromierz

 

Poziom wymagany/dopuszczalny

 do osiągnięcia

Poziom osiągnięty przez

 Gminę Dobromierz

2013 r.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

12,00%

21,00%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

36,00%

100,00%

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

50,00%

42,00%

2012 r.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

10,00%

13,00%

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

75,00%

50,44%

 

Zgodnie z art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50,00% wagowo,
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70,00% wagowo.

Natomiast, zgodnie z art. 3c ust. 1 gminy są obowiązane ograniczyć masę opadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50,00% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,
 • do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35,00% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami i sposób obliczania tych poziomów, jak również poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które gminy są zobowiązane osiągnąć w perspektywie do 2020 r., określają odpowiednio:

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676).

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
21.10.2014

Zgodnie z obowiązującym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa Dolnośląskiego 2012 oraz uchwałą w sprawie jego wykonania regionalnymi instalacjami mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych dla regionu północno - centralnego gospodarki odpadami komunalnymi, w którym zlokalizowana jest gmina Dobromierz są odpowiednio instalacje zlokalizowane w:

 • Rudnej Wielkiej prowadzona przez Chemeko - System Sp. z o. o.
 • Krynicznie prowadzona przez Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej Trans - Formers Sp. z o. o.
 • Rusku prowadzona przez Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o. o.

Odbiór śmieci bez zmian
17.07.2014

Już od ponad roku w Gminie Dobromierz obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w dalszym ciągu odbierać będzie Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne i Handlowe ,,COM-D” z Jawora. 

Również opłaty miesięczne nie ulegną zmianie i wynosić będą 9,50 zł za odpady selektywne i 16,00 zł za nieselektywne od jednego mieszkańca. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty w kasie Urzędu Gminy Dobromierz lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Dobromierz.

Obecnie do właścicieli nieruchomości dostarczane są informacje przypominające o płatności na II półrocze 2014 r. wraz z zadeklarowaną wysokością opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla danej nieruchomości.

Przypominamy jednocześnie, że gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne. Firmy, sklepy, ośrodki zdrowia, szkoły itp. we własnym zakresie powinny podpisać umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą, który wpisany jest do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Gminę Dobromierz.


Bezpłatna zbiórka odpadów
22.04.2014

Już od najbliższej soboty, Gmina Dobromierz wraz z PUPH COM-D Jawor, rozpoczyna zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon i sprzętu AGD/RTV, pochodzących z gospodarstw domowych. Zbiórki poszczególnych frakcji odpadów będą prowadzone w każdą sobotę, począwszy od 26 kwietnia do 28 czerwca 2014 r. Odpady należy dostarczyć w wyznaczone miejsca do godz. 9:00 (w przeciwnym razie nie zostaną one odebrane).

 

I. HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW:

Odpady wielkogabarytowe – 26 kwietnia 2014 r.
Zużyte opony o dopuszczalnej masie całkowitej samochodu do 3,5 t – 24 maja 2014 r.
Zużyty sprzęt AGD/RTV – 14 czerwca 2014 r.

Miejsca zbiórki odpadów w dniach 26 kwietnia 2014 r., 24 maja 2014 r., 14 czerwca 2014 r.:

 • DOBROMIERZ – obok przystanku autobusowego i obok remizy strażackiej przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

 • JASKULIN – przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów tj. w pobliżu posesji nr 3 w Jaskulinie,

 • SZYMANÓW – na placu obok świetlicy wiejskiej i na placu obok kościoła k/skrzynek pocztowych,

 • SIODŁKOWICE – przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

 • SERWINÓW – obok mostu k/ tablicy ogłoszeń.

II. HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW:

Odpady wielkogabarytowe – 10 maja 2014 r.
Zużyte opony o dopuszczalnej masie całkowitej samochodu do 3,5 t – 31 maja 2014 r.
Zużyty sprzęt AGD/RTV – 21 czerwca 2014 r.

Miejsca zbiórki odpadów w dniach 10 maja 2014 r., 31 maja 2014 r., 21 czerwca 2014 r.:

 • PIETRZYKÓW – obok świetlicy wiejskiej,

 • BRONÓWEK – obok baru,

 • BRONÓW – obok pojemników do selektywnej zbiórki odpadów tj. w pobliżu posesji 9A,

 • KŁACZYNA – obok starej świetlicy wiejskiej,

 • CELÓW – obok tablicy ogłoszeń k/pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

 • JUGOWA – na placu obok dawnej szkoły i k/świetlicy wiejskiej.

III. HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW:

Odpady wielkogabarytowe – 17 maja 2014 r.
Zużyte opony o dopuszczalnej masie całkowitej samochodu do 3,5 t – 7 czerwca 2014 r.
Zużyty sprzęt AGD/RTV – 28 czerwca 2014 r.

Miejsca zbiórki odpadów w dniach 17 maja 2014 r., 7 czerwca 2014 r., 28 czerwca 2014 r.

 • ROZTOKA – na rynku obok pojemników na odpady i obok sklepu przy ul. Lipowej 13,

 • BORÓW – obok pojemnika na plastik tj. w pobliżu sklepu Borów 35,

 • DZIERZKÓW – na parkingu przed sklepem,

 • GNIEWKÓW – obok remizy strażackiej i obok mostu w stronę Bolkowic przy tablicy ogłoszeń,

 • CZERNICA – na boisku sportowym.


Cena za śmieci bez zmian
31.01.2014

W tym roku mieszkańcy gminy Dobromierz zapłacą tyle samo za śmieci co w roku ubiegłym. W dalszym ciągu stawka za selektywne zbieranie odpadów komunalnych wynosi 9,50 zł, a za nieselektywne 16 zł, miesięcznie od jednego mieszkańca. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 15 każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, w kasie Urzędu Gminy Dobromierz lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Dobromierz.

Obecnie do właścicieli nieruchomości roznoszone są informacje przypominające o płatności na I półrocze 2014 r. wraz z zadeklarowaną wysokością opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla danej nieruchomości.
Prosimy o regularne dokonywanie opłat.

 
Harmonogram odbioru odpadów 


MIEJSCA ROZMIESZCZENIA POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ 

 

Lp.

MIEJSCOWOŚĆ

LOKALIZACJA POJEMNIKA

POJEMNIK

ŻÓŁTY (plastik, metal)

ZIELONY (szkło)

NIEBIESKI (papier)

1

Bronówek

Bar przy drodze relacji Wrocław – Jelenia Góra

1 x 1100 l

1 x 1100 l

1 x 1100 l

2

Serwinów

Przy przystanku PKS

1 x 1100 l

 

 

3

Na przeciwko posesji nr 3A

1 x 1100 l

1 x 1100 l

1 x 1100 l

4

W pobliżu posesji nr 9

1 x 1100 l

1 x 1100 l

 

5

 

 

 

 

Dobromierz

 

ul. Kościuszki – Ośrodek zdrowia

1 x 1100 l

 

 

6

ul. Kościuszki 12 – za sklepem

1 x 1100 l

1 x 1100 l gminny

 

7

Plac Wolności – za budynkiem dawnego Ośrodka Zdrowia

2 x 1100 l

1 x 1100 l

1 x 1100 l

8

ul. Podgórna – Szkoła Podstawowa

1 x 1100 l

 

 

9

ul. Cmentarna, była stołówka Caritasu

1 x 1100 l

1 x 1100 l gminny

 1 x 1100 l

10

ul. Świdnicka 7 – 7A/ Serwinów 19

1 x 1100 l

1 x 1100 l

1 x 1100 l

11

ul. Świdnicka 2

1 x 1100 l

1 x 1100 l

 

12

ul. Leśna

 

1 x 1100 l

 

13

ul. Krótka "osiedle domków"

1 x 1000 l

1 x 1100 l

 

14

ul. Bolesława Chrobrego, w pobliżu remizy strażackiej

2 x 1100 l

1 x 1100 l

1 x 1100 l

15

 

 

 

Gniewków

 

Obok świetlicy wiejskiej

1 x 1100 l

1 x 1100 l gminny

1 x 1100 l

16

Baraki Nr 4

1 x 1100 l

1 x 1100 l gminny

1 x 1100 l

17

Obok tablicy ogłoszeń/most Bolkowice

1 x 1100 l

1 x 1100 l

 

18

W pobliżu bloku Nr 9

1 x 1100 l

1 x 1100 l

 

19

Obok bloku Nr 38

1 x 1100 l

1 x 1100 l

 

20

Pomiędzy budynkami 23-25 koło hydrantu

1 x 1100 l

1 x 1100 l

 

21

W pobliżu posesji Gniewków 17-19

1 x 1100 l

1 x 1100 l

1 x 1100 l

22

W pobliżu posesji Gniewków 47

1 x 1100 l

1 x 1100 l

1 x 1100 l

23

 

 

 

Dzierzków

 

W pobliżu posesji nr 1- obok sklepu

1 x 1100 l

1 x 1100 l gminny

1 x 1100 l

24

W pobliżu posesji nr 32 - 33

1 x 1100 l

1 x 1100 l

 

25

Obok skrzynek na listy, naprzeciwko posesji nr 7

1 x 1100 l

1 x 1100 l gminny

 

26

W pobliżu świetlicy wiejskiej

1 x 1100 l

1 x 1100 l

 

27

W pobliżu posesji nr 20 – 21, obok tablicy informacyjnej

1 x 1100 l

1 x 1100 l

1 x 1100 l

28

 

 

 

 

Jugowa

Obok Zakładu kamieniarskiego „Kubica&Jastrząb” S. c.

1 x 1100 l

1 x 1100 l

 

29

Boisko - Dawana Szkoła Podstawowa

2 x 1100 l

1 x 1100 l gminny

1 x 1100 l

30

Przystanek PKS/Remiza strażacka

1 x 1100 l

1 x 1100 l

 

31

Obok sklepu

2 x 1100 l

1 x 1100 l gminny

1 x 1100 l

32

Świetlica wiejska

2 x 1100 l

1 x 1100 l

1 x 1100 l

33

Plac byłego GS – dawne biura

1 x 1100 l

1 x 1100 l

 

34

Jaskulin

 

Obok posesji nr 3

1 x 1100 l

1 x 1100 l gminny

 

35

Obok DPS

2 x 1100 l

2 x 1100  l

1 x 1100 l

36

 

 

 

 

Szymanów

 

Siodłkowice – skrzyżowanie, obok skrzynek na listy

1 x 1100 l

1 x 1100 l gminny

1 x 1100 l

37

W pobliżu posesji nr 10

1 x 1100 l

1 x 1100 l

 

38

świetlica wiejska - sklep

1 x 1100 l

1 x 1100 l gminny

1 x 1100 l

39

Kościół + bloki byłego PGR

1 x 1100 l

1 x 1100 l gminny

1 x 1100 l

40

Wjazd do Resztówki przy skrzynkach na listy

2 x 1100 l

1 x 1100 l

 

41

Droga do Serwinowa – w pobliżu posesji nr 20

1 x 1100 l

2 x 1100 l

1 x 1100 l

42

W pobliżu byłego PGR

2 x 1100 l

2 x 1100 l

 

43

Bronów

 

W pobliżu kapliczki – droga powiatowa

1 x 1100 l

1 x 1100 l gminny

1 x 1100 l

44

Obok świetlicy wiejskiej

1 x 1100 l

1 x 1100 l gminny

 

45

 

 

 

 

 

Roztoka

 

Obok posesji ul. 3 Maja 18

2 x 1100 l

1 x 1100 l

1 x 1100 l

46

Droga gminna w pobliżu posesji ul. Rzeczna 1

1 x 1100 l

1 x 1100 l

 

47

Zespół Szkół w Roztoce

1 x 1100 l

 

 

48

Obok sklepu spożywczego w rynku

2 x 1100 l

1 x 1100 l +

1 x 1100 l gminny

1 x 1100 l

49

Piekarnia Oszczepalscy

1 x 1100 l

1 x 1100 l gminny

1 x 1100 l

50

ul. Lipowa 13 – przy sklepie sołtysa

1 x 1100 l

1 x 1100 l

 

51

ul. 3 Maja 123 w pobliżu bloku należącego do Gminy Dobromierz

1 x 1100 l

1 x 1100 l

1 x 1100 l

52

ul. Osiedlowa – przy śmietniku

2 x 1100 l

1 x 1100 l

1 x 1100 l

53

ul. Kolejowa

1 x 1100 l

1 x 1100 l

 

54

W pobliżu posesji nr ul. Rzeczna 14

1 x 1100 l

1 x 1100 l

1 x 1100 l

55

ul. Zamkowa

1 x 1100 l

1 x 1100 l

1 x 1100 l

56

W pobliżu posesji nr ul. 3 Maja 79

1 x 1100 l

1 x 1100 l

 

57

obok posesji ul. 3 Maja 72

1 x 1100 l

1 x 1100 l

1 x 1100 l

58

ul. Rzeczna 62 – obok skrzynek pocztowych

2 x 1100 l

1 x 1100 l

 

59

Pietrzyków

 

Obok posesji nr 30

1 x 1100 l

1 x 1100 l gminny

1 x 1100 l

60

Obok byłego PGR

1 x 1100 l

1 x 1100 l gminny

 

61

Obok świetlicy wiejskiej

1 x 1100 l

1 x 1100 l

 

62

Przy drodze w pobliżu posesji Nr 61-62 Pietrzyków

1 x 1100 l

1 x 1100 l

1 x 1100 l

63

Borów

 

Tablica ogłoszeń – boisko sportowe

1 x 1100 l

1 x 1100 l gminny

 

64

Tablica Szturma – budynek nr 15 ZYGLĄG

1 x 1100 l

1 x 1100 l gminny

1 x 1100 l

65

Obok byłej szkoły

2 x 1100 l

1 x 1100 l

1 x 1100 l

66

Za sklepem spożywczym w pobliżu posesji nr 35

1 x 1100 l

 

 

67

Przy przystanku autobusowym, w pobliżu posesji

Nr 62 - 63

1 x 1100 l

1 x 1100 l

 

68

Pomiędzy budynkami 55-56

1 x 1100 l

 

 

69

Celów

Przy posesji 6

1 x 1100 l

1 x 1100 l

1 x1100 l

70

 

 

 

 

Kłaczyna

 

Obok tablicy ogłoszeń, przy posesji nr 2

1 x 1100 l

 

 

71

Skrzyżowanie obok świetlicy wiejskiej

1 x 1100 l

1 x 1100 l +

1 x 1100 l gminny

1 x 1100 l

72

Obok skrzynek pocztowych – obok mostu

2 x 1100 l

1 x 1100 l gminny

1 x 1100 l

73

Przystanek PKS – obok posesji nr 110

1 x 1100 l

1 x 1100 l

1 x 1100 l

74

Przystanek PKS – obok posesji nr 68 – kier. Bolków

1 x 1100 l

1 x 1100 l

1 x 1100 l

75

Obok byłego sołtysa obok posesji nr 58

1 x 1100 l

1 x 1100 l

 

76

PGR/Dawna szkoła

1 x 1100 l

1 x 1100 l

 

77

W pobliżu masarni

1 x 1100 l

 

 

78

W pobliżu posesji 40-41 (winkiel)

1 x 1100 l

1 x 1100 l

 

79

 

 

Czernica

Budynek obok PKP

1 x 1100 l

1 x 1100 l gminny

1 x 1100 l

80

Obok RSP – słup ogłoszeniowy

2 x 1100 l

1 x 1100 l gminny

 1 x 1100 l

81

Przy świetlicy wiejskiej

2 x 1100 l

1 x 1100 l

1 x 1100 l

82

Budynek 24 – dawna stara piekarnia

1 x 1100 l

1 x 1100 l

 

83

Pomiędzy budynkiem 28 A, a 29 w Czernicy

2 x 1100 l

1 x 1100 l

 

 


ANKIETA 
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PRYWATNYCH

W dniu 1 stycznia 2012 zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391), gminy zostały zobowiązane zgodnie z art. 3 ustawy do zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie oraz stworzenia warunków niezbędnych do ich utrzymania.

Ankieta ma związek z podjętymi przez gminę działaniami mającymi na celu wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi i ma charakter wyłącznie informacyjny. Dane w niej zawarte zostaną wykorzystane do przygotowania przetargu, którego celem będzie wyłonienie wykonawcy odbierającego odpady komunalne z terenu gminy oraz ustalenie wysokości oraz metody naliczania tzw. ,,opłaty śmieciowej".

PLIK DO POBRANIA:

     

ANKIETA 
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PRYWATNYCH


 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Gmina Dobromierz w porozumieniu z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym i Handlowym COM-D Sp. z o. o. Jawor, organizuje cykl bezpłatnych zbiórek odpadów pochodzących z gospodarstw domowych z terenu Gminy Dobromierz. Zbiórki poszczególnych rodzajów odpadów będą odbywały się w każdą sobotę począwszy od 9 listopada do 14 grudnia 2013 r. Odpady należy dostarczyć w wyznaczone miejsca w dniach zbiórki o godz. 10:00. Uprzejmie informujemy, że odpady dostarczone po terminie zbiórki nie zostaną odebrane.

O terminach zbiórki odpadów będziemy Państwu przypominać na bieżąco, poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w miejscowościach na terenie Gminy Dobromierz.

W dniach 9 listopada 2013 r. i 16 listopada 2013 r. do punktów zbiórki można dostarczyć zużyty sprzęt AGD i RTV tj.: lodówki, chłodziarki, zmywarki, kuchenki elektryczne, mikrofalówki, odkurzacze, żelazka, komputery, drukarki, telefony, odbiorniki radiowe, monitory, telewizory oraz inne zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne. Dostarczony sprzęt powinien być kompletny, bez świetlówek i baterii.

W dniach 23 listopada 2013 r. i 30 listopada 2013 r. do punktów zbiórki można dostarczyć odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstw domowych tj.: szafy, łóżka, tapczany, fotele, regały, krzesła, stoły, dywany, wózki dziecięce, materace, zabawki dużych rozmiarów.

W dniach 7 grudnia 2013 r. i 14 grudnia 2013 r. do punktów zbiórki przyjmowane będą zużyte opony samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

MIEJSCA ZBIÓRKI ODPADÓW W DNIACH:

 • 9 listopada 2013 r.

 • 23 listopada 2013 r.

 • 7 grudnia 2013 r.
  DOBROMIERZ – obok przystanku autobusowego i obok remizy strażackiej na chodniku,
  PIETRZYKÓW – obok świetlicy wiejskiej,
  BRONÓWEK – obok baru,
  JASKULIN – przy pojemnikach na odpady suche, obok posesji nr 3,
  SZYMANÓW – plac obok świetlicy wiejskiej i plac obok kościoła, obok skrzynek pocztowych,
  SIODŁKOWICE – obok skrzynek pocztowych, obok tablicy ogłoszeń,
  SERWINÓW – obok mostu i tablicy ogłoszeń,
  BRONÓW – na działce nr 40/2, obok posesji nr 9A.

MIEJSCA ZBIÓRKI ODPADÓW W DNIACH:

 • 16 listopada 2013 r.

 • 30 listopada 2013 r.

 • 14 grudnia 2013 r.
  KŁACZYNA – obok starej świetlicy wiejskiej,
  CELÓW – obok tablicy ogłoszeń, obok pojemników na odpady suche,
  JUGOWA – na placu obok dawnej szkoły i obok świetlicy wiejskiej,
  ROZTOKA – na rynku obok pojemników na odpady i obok sklepu Pana Czajkowskiego ul. Lipowa 13,
  BORÓW – na działce nr 44/2 obok pojemnika na plastik, za sklepem spożywczym Pani Wieczerzak,
  DZIERZKÓW – na parkingu przed sklepem Pana Szyrnera i Pana Szpotowicza,
  GNIEWKÓW – obok remizy strażackiej i obok mostu w stronę Bolkowic przy tablicy ogłoszeń,
  CZERNICA – na boisku sportowym.


Nie trzymaj powietrza w butelce – zgnieć ją

Od 1 lipca 2013 br. na mocy znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku, na gminy został nałożony obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi, które wytwarzane są przez mieszkańców. W zamian za to właściciele nieruchomości na rzecz Gminy zobowiązani zostali do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowym systemem gospodarowania odpadami objęte zostały nieruchomości tzw. zamieszkałe.

Nieruchomości niezamieszkałe, na terenie których powstają odpady komunalne pozostają na starych zasadach. Firmy, sklepy, ośrodki zdrowia, szkoły itp. we własnym zakresie powinny podpisać umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą, który wpisany jest do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Z możliwych metod naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Gminy Dobromierz podjęła decyzję o naliczaniu opłaty od mieszkańca. Ustalono dwie stawki: niższą 9,50 zł/miesięcznie od 1 osoby za selektywne zbieranie, oraz wyższą 16 zł/miesięcznie od 1 osoby w przypadku, gdy właściciel nieruchomości zbiera odpady nieselektywnie.

Zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobromierz to właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz do pozbywania się odpadów w sposób zgodny z zapisami regulaminu. Pojemniki można zakupić w Przedsiębiorstwie Usługowo – Produkcyjnym i Handlowym ,,COM-D” Sp. z o. o . ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor, tel. 076/870 30 45, 501 522 853, lub np. w markecie pod warunkiem, że kolorystyka pojemników/worków do selektywnego zbierania odpadów będzie zgodna z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Na terenie gminy Dobromierz znajdują się punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które zostaną doposażone w dodatkowe duże 1100 litrowe pojemniki w odpowiedniej kolorystyce przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Łącznie dla całej gminy planuje się utworzenie 81 punktów tzw. ,,gniazd”, do których mieszkańcy, będą mogli dostarczać wyselekcjonowane odpady komunalne. Ponadto utworzony zostanie tzw. „PSZOK” czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów, do którego w ramach opłaty mieszkańcy będą mogli dostarczać odpady. Za dodatkową opłatą przyjmowane będą odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie. Przeterminowane lekarstwa mieszkańcy dostarczać mogą do oznaczonych pojemników ustawionych w aptekach, zaś zużyte baterie do pojemników ustawionych w szkołach. Zużyte akumulatory podlegają kaucjonowaniu i należy je oddać sprzedawcy przy zakupie nowego. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz niepotrzebne opony mieszkańcy będą mogli przekazywać w czasie cyklicznych zbiórek odpadów, bądź do PSZOK. Opakowania po nawozach, środkach ochrony roślin i innych chemikaliach mieszkańcy mogą zwracać sprzedawcy tych środków.

Przypominamy również, aby przed wyrzuceniem ZMNIEJSZYĆ OBJĘTOŚĆ wyrzucanego odpadu, zgnieść butelkę plastikową czy puszkę, złożyć (a zwykle najpierw rozłożyć) pudełko, rozmontować opakowania składające się z wielu różnych materiałów, np. opakowania na zabawki, które są wykonane z części papierowych i z tworzyw sztucznych. Bardzo ważne jest także, aby możliwie najściślej ułożyć odpady w naszym koszu czy worku.
Stosujmy osobiście i promujmy zgniatanie odpadów przed ich wyrzuceniem.


Czekamy na pojemniki

Informujemy, że odpowiedzialność za opóźnienie w dostarczaniu pojemników przeznaczonych zarówno do selektywnego, jak i nieselektywnego zbierania odpadów na terenie Gminy Dobromierz, ponosi firma COM-D Sp. z o. o. z Jawora, wyłoniona w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Niestety w całej Polsce firmy specjalizujące się w odbiorze odpadów komunalnych mają duże problemy ze zdobyciem odpowiedniej ilości pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów. Prosimy zatem o cierpliwość i wyrozumiałość.
Duże 1100 l pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów, będą sukcesywnie dostarczane przez firmę COM-D do wyznaczonych punktów, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

Mieszkańcy, którzy nie posiadają jeszcze pojemników na swoich posesjach, proszeni są o ich zakup niezwłocznie. Można je nabyć m.in. w firmie COM-D i marketach. Oferta zakupu lub dzierżawy pojemników od firmy COM-D umieszczona jest w zakładce pn: ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych".
Szczegółowe informacje związane zarówno z dostarczaniem pojemników na posesję, jak i również opóźnieniem w ich dostarczaniu do punktów selektywnego zbierania odpadów, udziela Biuro Obsługi Klienta firmy COM - D Jawor, tel.: 074/870 30 45 lub 501 522 853.

Informujemy jednocześnie, że właściciele nieruchomości, którzy złożyli w tut. Urzędzie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w najbliższym czasie otrzymają informację potwierdzającą złożenie deklaracji oraz naliczenie opłaty ze wskazaniem numeru konta na który należy wnosić należną opłatę. Opłatę uiszczać należy do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. Pierwszą opłatę za miesiąc lipiec uiścić należy do 15 sierpnia 2013 r.

Ponadto każdy właściciel nieruchomości otrzyma ulotkę informującą o podstawowych zasadach selekcji, zgodnych z regulaminem utrzymania czystości i porządki na terenie naszej gminy.


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych

SZANOWNI MIESZKAŃCY

15 maja 2013 r. Gmina Dobromierz rozstrzygnęła przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych. Od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierać będzie: Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne i Handlowe ,,COM-D” Sp. z o. o., ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor.

Poniżej przedstawiamy ofertę PUPiH ,,COM-D” Sp. z o. o. na dzierżawę oraz zakup pojemników:

DZIERŻAWA

pojemność pojemnika (litry)

cena zł brutto/miesięcznie

60, 80, 110, 120 do 140

4,80

240

6,80

660-1100

25,00

kontenery od KP-5,5 do KP-10

95,00

 

SPRZEDAŻ

 

pojemność pojemnika (litry)

cena zł brutto/miesięcznie

nowe

używane

60, 80, 110, 120 do 140

180,00

95,00

240

190,00

105,00

worki z przeznaczeniem

1,50

 

 

W/w ceny obejmują koszty dostawy pojemnika na posesję.

Bliższych informacji związanych z zakupem lub dzierżawą pojemników udziela Biuro Obsługi Klienta COM-D Jawor: tel. 076/870 30 45, 501 522 853.

Po 1 lipca 2013 r. punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych obecnie znajdujące się na terenie gminy Dobromierz, doposażone zostaną w dodatkowe duże 1100 litrowe pojemniki w odpowiedniej kolorystyce, przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Łącznie dla całej gminy planuje się utworzenie 70 punktów tzw. ,,gniazd”, do których mieszkańcy będą mogli dostarczać wyselekcjonowane odpady komunalne tj.: tworzywa sztuczne, drobne metale, opakowania wielomateriałowe, szkło białe i kolorowe, kartony, papier, tekturę oraz makulaturę.

Mieszkańcy, którzy nie są zainteresowani zakupem lub dzierżawą pojemników/worków w firmie COM-D Jawor mogą dokonać zakupu we własnym zakresie pod warunkiem, że kolorystyka pojemników/worków do selektywnego zbierania odpadów będzie zgodna z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobromierz: KOLOR ŻÓŁTY – tworzywa sztuczne, drobne metale, opakowania wielomateriałowe, KOLOR ZIELONY – szkło, KOLOR NIEBIESKI – makulatura, papier, tektura, KOLOR BRĄZOWY – odpady ulegające biodegradacji np.: resztki kuchenne, odpady zielone.  


Gospodarowanie odpadami

Już niebawem, bo 1 lipca ruszy nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. W obecnym stanie prawnym, właściciele nieruchomości będą zobowiązani do uiszczania gminie opłaty, uprzednio ustalonej przez miejscową radę gminy. Dotychczas to właściciel nieruchomości we własnym zakresie zobowiązany był do podpisania umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą, który posiada zezwolenie, a do zadań gminy należała bieżąca kontrolna nad zawartymi umowami.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji jak ma wyglądać nowy system, uruchomiono badania ankietowe, mające na celu zdiagnozowanie opinii społeczności lokalnej na temat gospodarki odpadami. Ankietę w ilości 1485 sztuk w formie druków bezadresowych rozesłano do mieszkańców gminy Dobromierz. Niestety do urzędu spłynęła tylko niewielka ich część. Mimo tego informacje w nich zawarte były bardzo pomocne przy wdrażaniu nowego systemu.
Na przełomie lat 2012/2013 Rada Gminy Dobromierz podjęła szereg uchwał dotyczących: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobromierz, metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Nowym systemem gospodarowania odpadami objęte zostaną nieruchomości tzw. zamieszkałe. Natomiast nieruchomości niezamieszkałe, na terenie których powstają odpady komunalne, pozostają bez zmian na starych zasadach. Firmy, sklepy, ośrodki zdrowia, szkoły itp. we własnym zakresie powinny podpisać umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą, który wpisany jest do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Ze wszystkich dostępnych metod naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Rada Gminy Dobromierz podjęła decyzję o naliczaniu opłaty od mieszkańca. Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Ustalono dwie stawki: niższą 9,50 zł/ miesięcznie od 1 mieszkańca za selektywne zbieranie oraz wyższą 16 zł/miesięcznie od 1 mieszkańca w przypadku, gdy właściciel nieruchomości zbiera odpady nieselektywnie. Opłatę właściciel nieruchomości wylicza samodzielnie w deklaracji. Druk deklaracji wraz z informacją, także w formie druków bezadresowych, wysłano do mieszkańców gminy Dobromierz. Termin złożenia deklaracji upłynął 15 kwietnia 2013 r. Pomimo tego nie wszyscy właściciele wywiązali się z powyższego obowiązku. Właściciele, którzy nie złożyli jeszcze deklaracji proszeni są o dokonanie tej formalności niezwłocznie.

Kolejnym etapem wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami było zorganizowanie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. 26 kwietnia 2013 r. Gmina Dobromierz ogłosiła przetarg i po wyborze najkorzystniejszej oferty 6 czerwca 2013 r. podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo - Produkcyjnym i Handlowym ,,COM-D" Sp. z o.o. z Jawora. Umowa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2014 r.

Informacje o nowym systemie gospodarowania odpadami na bieżąco dostępne będą na stronie internetowej www.dobromierz.pl  w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE DOBROMIERZ.


Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji

Szanowni Państwo, przypominamy, że z dniem 15 kwietnia 2013 r. upłynął termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do złożenia deklaracji zobowiązani są wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie gm. Dobromierz. Niestety nie wszyscy właściciele nieruchomości wywiązali się z powyższego obowiązku.

Właściciele nieruchomości, którzy z różnych przyczyn nie złożyli jeszcze deklaracji proszeni są o dokonanie formalności jak najszybciej. Niezłożenie deklaracji nie skutkuje uniknięciem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku, kiedy właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji zgodnie z zapisami art. 6 o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), wójt w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.

Przypominamy jednocześnie, że Gmina Dobromierz nie przejęła obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne. Właściciele nieruchomości tj.: zakłady pracy, sklepy, szkoły, ośrodki zdrowia nie składają deklaracji o wysokości opłaty. Jednostki te we własnym zakresie powinny podpisać umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, który prowadzony jest przez Wójta Gminy Dobromierz.

Gdzie można pobrać deklarację?

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrać w Urzędzie Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, Referat Budownictwa i Rolnictwa, pok. nr 13 w godz. 700 - 1500 lub ze strony internetowej www.dobromierz.pl. Pomocy w wypełnianiu można uzyskać bezpośrednio o pracowników Referatu Budownictwa i Rolnictwa lub telefonicznie pod numerem telefonu: 074/85 86 217 wew. 16.

Kto zobowiązany jest złożyć deklarację?

 • właściciele domów jednorodzinnych, mieszkań,
 • w przypadku nieruchomości wielolokalowych, najemca, dzierżawca mieszkania składa indywidualną deklarację.

Gdzie oraz kiedy należy złożyć deklarację?

Deklarację należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz w terminie:

 • jeśli deklaracja nie została złożona do 15 kwietnia 2013 r. właściciele nieruchomości zamieszkałych proszeni są o dokonanie formalności jak najszybciej.
 • 14 dni, od dnia, w którym nastąpiła zmiana będąca podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi np.: zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość,
 • 14 dni od daty zmiany wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jakie są stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Stawki oraz sposób naliczania opłaty określony zostały w Uchwale Nr XXIX/162/13 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty. Określono metodę naliczania opłaty jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki tej opłaty. Stawka za selektywne zbieranie wynosi 9,50 zł, za nieselektywne zbieranie wynosi 16 zł, miesięcznie od jednego mieszkańca.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być uiszczana do 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy w kasie Urzędu Gminy Dobromierz lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Dobromierz. Pierwszą opłatę za miesiąc lipiec 2013 r. właściciel nieruchomości winien wpłacić do 15 sierpnia 2013 r.

PLIKI DO POBRANIA:

  

Rewolucja w gospodarce odpadami

Wójt Gminy Dobromierz informuje, że 1 stycznia 2012 r. weszła w życie uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm. ).

Zmiany w ustawie są tak zasadnicze, że można śmiało mówić o rewolucji w gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

Nowe zasady obowiązywać mają najpóźniej od 1 lipca 2013 r. Gminy do tego czasu muszą m.in.:

 • dokonać korekty obowiązujących aktów prawa miejscowego,
 • podjąć nowe uchwały stanowiące akty prawa miejscowego,
 • zorganizować i wdrożyć nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Co zatem jako mieszkańcy powinniśmy wiedzieć ? Co nas czeka? Jakie zmiany zostaną wprowadzone? Czy zostaną nałożone na nas nowe obowiązki ?

Publikując podstawowe informacje na ten temat liczymy, że pozwolą one wyjaśnić ewentualne wątpliwości oraz uzyskać odpowiedzi na wiele pytań, tych postawionych wyżej jak i tych które zostaną dopiero zadane.

Cele ustawy

Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminie. Główne założenia zmian to przede wszystkim:

 • uszczelnienie obecnie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • monitorowanie sposobu postępowania z odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości,
 • przedsiębiorców, gminy,
 • upowszechnienie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Najistotniejszą zmianą w ustawie jest przejęcie przez gminy od właścicieli nieruchomości obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych. Gmina przejmuje kontrolę nad odpadami komunalnymi.

Celem zmian w ustawie jest również zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych na składowiskach, segregacja, wyłonienie odpadów ulegających biodegradacji oraz zapewnienie powstawania odpowiednich instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Dotychczas obowiązujące zasady w gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

Do tej pory obowiązek gospodarowania odpadami spoczywał na właścicielach nieruchomości. Z reguły właściciel nieruchomości podpisał umowę z firmą wywozową na odbiór odpadów komunalnych i na tym etapie kończył się system monitorowania odpadów komunalnych.

Nowe zasady nakładają na samorządy gminne obowiązek:

 1. zorganizowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Tym samym właściciele nieruchomości po 1 lipca 2013 r. zostają zwolnieni z obowiązku podpisywania umów na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie,
 2. tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych,
 3. zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami:
  - regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
  - stacji zlewnych, w przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty,
  -instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części,
 4. objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 5. prowadzenie nadzoru nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 6. wdrożenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów tj: papier, tektura, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 7. tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,
 8. zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 9. zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na chodniku,

Ponadto Rada gminy w drodze uchwały, może podjąć decyzję o odbieraniu odpadów komunalnych również od właścicieli nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Bardzo istotną zmianą w ustawie 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku dla mieszkańców gminy są uprawnienia gminy do pobierania opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. podatek śmieciowy.

Opłaty te stanowić będą dochód gminy z którego finansowane będzie funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie:

 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • obsługi administracyjnej tego systemu.

W związku z obowiązkiem uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub od dnia wytworzenia pierwszego litra odpadów. Rada gminy określi, w drodze uchwały, biorąc pod uwagę warunki miejscowe, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stawki opłat, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także szczegółowy sposób świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wzór deklaracji obejmował będzie także objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawierać będzie także informacje   o terminach i miejscu składania deklaracji.

Przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązują radę gminy do wyboru jednej z określonych w ustawie metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Metoda wyliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach systemu będzie uzależniona od typu nieruchomości, na której powstają takie odpady. 

W przypadku nieruchomości zamieszkałych, rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy rada gminy nie dokona wyboru tej metody, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może stanowić iloczyn:

 1. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo
 2. ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo
 3. powierzchni lokalu mieszkalnego
  oraz ustalonej przez gminę stawki opłaty. Decyzja w sprawie wyboru jednej z ww. metod należy również do kompetencji rady gminy.

W odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych (są to na ogół przedsiębiorstwa, biura, szkoły, uczelnie), na terenie których powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiła będzie iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz ustalonej uchwałą rady gminy stawki  opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
W przypadku nieruchomości w części zamieszkałych i niezamieszkałych, (np. budynki w których znajduje się mieszkanie służbowe), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z zasadami dotyczącymi obu typów nieruchomości.

Obowiązek prowadzenia kampanii informacyjnej

Zgodnie z ustawą wójt jest obowiązany przeprowadzić kampanię informacyjną na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości, określonych w uchwałach rady gminy dotyczących gospodarowania odpadami. Prowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej ma na celu zapoznanie mieszkańców gminy z nową ustawą i wynikającymi stąd zmianami systemu gospodarki odpadami. Dotyczyć to będzie w pierwszym rzędzie pokazania systemu jako całości, ze szczególnym uwzględnieniem roli segregacji u źródła. Ustawa wyraźnie wskazuje, że priorytetem jest wykorzystanie odpadów, a unieszkodliwianie będzie dotyczyć tylko odpadów resztkowych.


DEKLARACJA ,,REWOLUCJA ŚMIECIOWA”

Od 1 lipca 2013 r. na mocy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmienia się sposób gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani zostali do złożenia w Urzędzie Gminy Dobromierz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będącej podstawą do naliczenia tzw. ,,podatku śmieciowego”. W zamian za uiszczoną opłatę gmina przejmuje obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi.

System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Dobromierz obejmuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych, więc do złożenia deklaracji o wysokości opłaty zobowiązani są właściciele nieruchomości, na terenie których zamieszkują mieszkańcy.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne jak np.: zakłady pracy, sklepy, szkoły, ośrodki zdrowia nie składają deklaracji. Jednostki te we własnym zakresie powinny podpisać umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanych do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Dobromierz.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określony został w Uchwale Nr XXIX/163/13 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 stycznia 2013 r.

Gdzie można pobrać deklarację?
Deklaracja oraz podstawowe informacje o systemie gospodarowania odpadami komunalnymi do mieszkańców całej gminy wysłane zostały w formie druków bezadresowych.
Deklarację można również pobrać ze strony internetowej www.dobromierz.pl oraz w Urzędzie Gminy Dobromierz, pok. nr 13.

Kto ma złożyć deklarację?
właściciele domków jednorodzinnych, mieszkań,
mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych deklarację składają indywidualnie.

Gdzie oraz kiedy należy złożyć deklarację?
Deklarację należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz w terminie:

 • do 15 kwietnia 2013 r. w przypadku pierwszej deklaracji,
  14 dni, od dnia, w którym nastąpiła zmiana będąca podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie
 • odpadami komunalnymi np.: zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość,
  14 dni od daty zmiany wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jakie są stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Stawki oraz sposób naliczania opłaty określony zostały w Uchwale Nr XXIX/162/13 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty. Określono metodę naliczania opłaty jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki tej opłaty. Stawka za selektywne zbieranie wynosi 9,50 zł, za nieselektywne zbieranie wynosi 16 zł, miesięcznie od jednego mieszkańca.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być uiszczana do 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy w kasie Urzędu Gminy Dobromierz lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Dobromierz Pierwszą opłatę za miesiąc lipiec 2013 r. właściciel nieruchomości winien wpłacić do 15 sierpnia 2013 r.

Jakie są konsekwencje niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty?
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Dobromierz określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

Kiedy wypowiedzieć umowę na odbiór odpadów komunalnych?
Właściciele nieruchomości, którzy obecnie mają podpisane umowy na odbiór odpadów komunalnych powinni je rozwiązać ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. Należy pamiętać, że przy wypowiedzeniu umowy należy zachować określony w niej okres wypowiedzenia.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Druk deklaracji 
 2. Wzór wypełnionej deklaracji
 3. Wzór wniosku o rozwiązanie umowy


do góry  |