WIADOMOŚCI

  

 


Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej
24.08.2018

PLIK DO POBRANIA:

 


 

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU
04.09.2015

W grudniu 2013 roku Gmina Wałbrzych uzyskała dofinansowanie na realizację projektu nr 45/MOF/2/2013 pod nazwą "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego". Termin zakończenia projektu przypadł na 31 sierpnia 2015 roku.

Projekt został zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa
w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Głównym celem projektu było opracowanie:

„Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”,
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”,
„Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”,
dokumentacji budowlanej i wykonawczej pod uzyskanie pozwolenia na budowę przystanków komunikacji publicznej na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Opracowane dokumenty mają na celu dalszą integrację i zacieśnianie współpracy gmin w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz wspieranie zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju jej obszaru funkcjonalnego. Dodatkowym atutem jest fakt, że ww. dokumenty są podstawą do ubiegania się środki finansowe Unii Europejskiej w latach 2014-2020.

W projekcie udział brały gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską, tj.: Gmina Wałbrzych – Lider Projektu, Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Jedlina-Zdrój, Gmina miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom, Gmina Szczawno-Zdrój, Gmina miejska Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Żarów.

Szczegółowe informacje na temat ww. projektu znajdują się na stronie poświęconej Aglomeracji Wałbrzyskiej : www.aglomeracja-walbrzyska.pl 


 

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
„Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025
dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” (ZPTP)
16.07.2015

Dokonując podsumowania konsultacji społecznych projektu „Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, dziękujemy serdecznie za liczne zainteresowanie wszystkim osobom, które zechciały zapoznać się i wyrazić swoją opinię na temat zaprezentowanych planów rozwoju transportu publicznego na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Dokument został opracowany w ramach projektu pn.: „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Zbiorowego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Konsultacje przeprowadzono na obszarze 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (AW) w okresie od
27 kwietnia do 18 maja 2015 r. Dokument był udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim
w Wałbrzychu, w formie elektronicznej za pośrednictwem portali internetowych gmin AW
oraz strony internetowej poświęconej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Przeprowadzono szeroko zakrojoną kampanię informacyjną na temat opracowanego dokumentu oraz prowadzonych konsultacji społecznych, poprzez:

 • strony internetowe gmin partnerskich realizujących ZPTP,

 • stronę aglomeracja-walbrzyska.pl,

 • portal informacyjny: www.swidnica24.plwww.jaworzynka.infowww.m.transinfo.plwww.dziennik.swidnica.pl

 • portal społecznościowy Facebook – profil Miasta Wałbrzycha;

 • ekrany reklamowe LED w autobusach miejskich,

 • Gazetę Wyborczą, Tygodnik Wałbrzyski, Tygodnik 30 minut

 • Radio RMF MAXXX Wałbrzych.

Na rzecz prowadzanych działań promocyjnych została przygotowana ulotka informacyjna w zakresie prowadzonych konsultacji społecznych, opisująca główne cele i założenia ZPTP. Jej kolportaż odbył się 14 maja br. wraz z tygodnikiem „DB 2010” na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Konsultacje przeprowadzono w formie przyjmowania propozycji, uwag i wniosków:

 • bezpośrednio w siedzibach gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej,

 • drogą elektroniczną na wskazane przez gminy AW adresy e-mail oraz poprzez ankietę

 • on-line opublikowaną na stronie Wykonawcy dokumentu ( http://trako.com.pl/konsultacje.html ), 

 • telefonicznie – na dedykowany numer telefonu – 502 929 796, od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 • pocztą tradycyjną – na wskazany adres korespondencyjny UM w Wałbrzychu,

 • ustnie – podczas spotkań konsultacyjnych, które zorganizowane zostały w Wałbrzychu oraz Świdnicy.

W okresie konsultacji społecznych Wykonawca dokumentu, firma Trako Wierzbicki i Wspólnicy S.J., prowadziła dyżur telefoniczny, w trakcie którego konsultant udzielał informacji i wyjaśnień
w zakresie projektu dokumentu.

Przeprowadzono dwa spotkania konsultacyjne, na których zaprezentowany został projekt dokumentu:

 • pierwsze odbyło się 7 maja 2015 o godz. 16.00 w Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia”
  w Wałbrzychu 

 • drugie zorganizowano 11 maja 2015 o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego
  w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47 w budynku Urzędu Stanu Cywilnego.

W trakcie konsultacji, w dniu 7 maja o godzinie 12.00 w Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia”
w Wałbrzychu, odbyła się również konferencja transportowa skierowana do przedstawicieli gmin biorących udział w realizacji ZPTP oraz pozostałych interesariuszy, tj.: powiatów, przedsiębiorstw transportowych, organizacji pozarządowych oraz partnerów społeczno-gospodarczych. W trakcie spotkania zaprezentowano główne założenia opracowanego dokumentu. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wyrazić swoje opinie na temat ww. dokumentów, zasygnalizować główne potrzeby i problemy w tym zakresie.

W terminie konsultacji społecznych wpłynęły 63 uwagi/wnioski. Wśród nich:

 • uwzględniono 16 (w tym 5 częściowo),

 • nie uwzględniono 37,

 • 10 uwag miało charakter opinii lub pytania.

Wszystkie uwagi opisano w załączniku „Raport (uzasadnienie) z konsultacji społecznych Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – część planistyczna”
Należy zauważyć, że w trakcie wspomnianych spotkań konsultacyjnych padło bardzo dużo pytań oraz uwag o charakterze opinii na temat ZPTP. Z racji ich natury (brak wpływu na treść dokumentu) nie zostały one zaprezentowane w raporcie dot. konsultacji.

PLIKI DO POBRANIA:

 


ZAPROSZENIE na otwarte spotkania konsultacyjne
28.04.2015


PLIK DO POBRANIA:Weź udział w konsultacjach
14.04.2015

Wójt Gminy Dobromierz zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

 

PLIKI DO POBRANIA:


 

Konsultacje społeczne

16.01.2015

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Dobromierz do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

*  *  *

 

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Dobromierz zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

„Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” jest dokumentem wykonawczym do przyjętej w 2012 r. „Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej 2013 – 2020” określającej zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych, które mają wpływ na rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej.

"Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej" to postępowanie oceniające wpływ zaplanowanych w Strategii ZIT dla AW działań, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, łącznie z wpływem na zdrowie ludzi. Prognoza taka polega na weryfikacji zapisanych w ww. Strategii przedsięwzięć  na środowisko i uzyskaniu wymaganych prawnie opinii i uzgodnień. W postępowaniu tym musi być zapewniona możliwość udziału społeczeństwa.

Przedstawiona Prognoza oddziaływania na środowisko zawiera informacje ogólne w zakresie projektu Strategii ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, dane o metodach sporządzania prognozy i propozycje metod analizy skutków realizacji projektowanego dokumentu. Prognoza przedstawia również informacje o aktualnym i przewidywanym stanie środowiska oraz problemy związane        z ochroną środowiska. Zawiera zbiór oddziaływań krótko- i długoterminowych na środowisko, jak i rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań wynikających z projektowanego dokumentu.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 19.01.2015 r. do dnia 08.02.2015 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i wniosków  przekazanych za pomocą załączonego formularza (plik doc).

Wypełnione formularze prosimy przekazać na adres e-mail: kmusiela@dobromierz.pl lub dostarczyć do Urzędu Gminy Dobromierz , ul. Plac Wolności 24, pok. 13 w terminie do dnia 08.02.2015 r. (decyduje data wpływu).
Osoba koordynująca: Klaudia Musiela, tel. 74 8586217 wew. 16

 


Do pobrania:


 

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU NA KONIEC ROKU 2014

Obszar współpracy oraz działania podjęte w jej ramach 

Projekt nr 45/MOF/2/2013, będący efektem współpracy gmin skupionych w Aglomeracji Wałbrzyskiej, tj.: Gminy Wałbrzych - Lidera Projektu oraz Gminy Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz*, Głuszyca, Jaworzyna Śląska*, Jedlina-Zdrój, Kamienna Góra, Lubawka, Marcinowice*, Mieroszów, Nowa Ruda, Stare Bogaczowice, Strzegom*, Szczawno-Zdrój, Świdnica*, Świebodzice, Walim, Żarów oraz Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Miejskiej Nowa Ruda i Miasta Świdnica, ma na celu kompleksowe przygotowanie trzech dokumentów strategicznych:

 1. "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Wałbrzyskiej";
 2. "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla AW";
 3. "Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego".

PLIK DO POBRANIA:


Podsumowanie konsultacji społecznych projektu "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej"
17.10.2014

Konsultacje projektu "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej" prowadzone były na terenie całej Aglomeracji Wałbrzyskiej w terminie 04.08.-07.09.2014 r. Treść dokumentu wraz z zaproszeniem do udziału w konsultacjach opublikowana została na stronach internetowych każdej z Gmin - Członków Aglomeracji Wałbrzyskiej. 

Informacje te zostały również zamieszczone na stronie internetowej http://aglomeracja-walbrzyska.pl. Uwagi i opinie należało zgłaszać za pomocą odpowiedniego formularza.

Ogółem w ramach konsultacji wpłynęły 23 uwagi zgodnie z wymogami formalnymi oraz 1 zgłoszenie nie spełniające wymogów formalnych, które z powyższych względów nie było rozpatrywane.

Wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski zostały przez Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin tworzących Radę Samorządową Aglomeracji Wałbrzyskiej poddane dokładnej analizie i ocenie pod kątem możliwości uwzględnienia w projekcie "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej" podczas posiedzenia w dniu 29.09.2014 r.

Zestawienie zgłoszonych uwag i propozycji wraz ze stanowiskiem dotyczącym ich uwzględnienia w ww. projekcie znajduje się w poniższej tabeli podsumowującej konsultacje.

Do pobrania: 

 


Zawarto umowę na opracowanie Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego dla Aglomeracji Wałbrzyskiej
29.08.2014

W dniu 25 sierpnia 2014r. zawarto umowę z firmą "TRAKO" WIERZBICKI I WSPÓLNICY S.J., z siedzibą we Wrocławiu na opracowanie Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego dla 22 Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej, tj.: Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Jedlina-Zdrój, Gmina miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom, Gmina Szczawno-Zdrój, Gmina miejska Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Żarów.

Zintegrowany Program Transportu Publicznego

Problemem Aglomeracji Wałbrzyskiej jest utrudniona dostępność do komunikacji publicznej, w tym brak bezpośrednich połączeń między partnerskimi gminami. Rozwiązanie tego zagadnienia wymaga zintegrowanego podejścia z uwzględnieniem powiązań funkcjonalnych. Prace nad dokumentem strategicznym w zakresie transportu publicznego wymagać będą przeprowadzenia diagnozy potrzeb oraz badania możliwości dalszego rozwoju w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej. Takie podejście pozwoli na opracowanie Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Opracowany dokument zawierał będzie: plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego, politykę transportową, plan transportowy, analizę ekonomiczno-finansową oraz analizę uwarunkowań administracyjno-prawnych realizacji ww. przedsięwzięcia. Niezwykle istotnym poddziałaniem będzie również opracowanie prognozy oddziaływania Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na środowisko oraz udział w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez organy opiniujące.

Na opracowanie Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego dla Aglomeracji Wałbrzyskiej, Gmina Wałbrzych pozyskała środki w ramach projektu nr 45/MOF/2/2013 pod tytułem "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego".
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach "Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych", ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, którego źródłem jest Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013.

Prace nad opracowaniem dokumentu ruszą już w miesiącu wrześniu. Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli NGO i wszystkie osoby zainteresowane do współpracy przy opracowywaniu dokumentu i brania udziału w konsultacjach społecznych.

Przewidywany termin zakończenia prac nad ww. dokumentem to 31.03.2015 r.


Konsultacje społeczne projektu ,,Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej"
01.08.2014

Szanowni Państwo

Wójt Gminy Dobromierz zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej".

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 rysuje się realna szansa na uzyskanie przez Aglomerację Wałbrzyską wsparcia środkami Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), które są nowym instrumentem rozwoju terytorialnego UE.
Dokumentem niezbędnym do realizacji ZIT jest "Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej", która została opracowana w celu uzyskania zgody Samorządu Województwa Dolnośląskiego na ich realizację na obszarze Gmin tworzących Aglomerację Wałbrzyską.

"Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej" jest dokumentem wykonawczym do przyjętej w 2012 r. "Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej 2013 - 2020" określającej zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych, które mają wpływ na rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Przedłożony Państwu do konsultacji dokument odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz zapisom przyjętego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, który stanowi podstawę do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 04.08.2014 r. do dnia 07.09.2014 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazanych za pomocą załączonego formularza.

Z uwagi na fakt, że wartość środków ujętych w planie finansowym realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz ich przeznaczenie w ramach budżetu ZIT zostały wskazane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, nie będą one podlegały zmianom.

Wypełnione formularze prosimy przekazać w formie elektronicznej na adres e-mail kmusiela@dobromierz.pl  lub w formie papierowej do sekretariatu Urzędu Gminy Dobromierz, pok. nr 6 w terminie do dnia 07.09.2014 r. (decyduje data wpływu).

Projekt "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej" dostępny jest poniżej w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w Urzędzie Gminy Dobromierz, Referat Budownictwa i Rolnictwa pok. nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Koordynatorem przebiegu konsultacji społecznych jest Klaudia Musiela, Referat Budownictwa i Rolnictwa pok. nr 13, tel. (74)8586217 w. 16, e-mail: kmusiela@dobromierz.pl 


PLIKI DO POBRANIA:


 

  

do góry  |