WIADOMOŚCI

Projekty dofinansowane przez 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

  

Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej

W dniu 07.08.2019 r. Gmina Dobromierz podpisała z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej umowę o dofinansowanie projektu pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej".

Projekt realizowany będzie w ramach:
Osi priorytetowej nr 4 ,,Środowisko i zasoby"
Działania nr 4.2 ,,Gospodarka wodno-ściekowa"
Poddziałania nr 4.2.4 ,,Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT AW"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

W ramach projektu wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ponad 17 km, 16 przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu oraz studnie rozprężne. Zadanie obejmuje także budowę 0,25 km sieci wodociągowej w ul. Kolejowej, w Roztoce. Kontrakt realizowany będzie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i innych niezbędnych uzgodnień/decyzji, wykonania robót budowlanych w zakresie opisanym powyżej, sporządzenia dokumentacji powykonawczej.
Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom Aglomeracji korzystania ze zbiorczego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. Ma to zminimalizować ryzyko niekontrolowanego zrzutu ścieków z szamb do wód gruntowych i powierzchniowych.

Strategiczne cele projektu to:

poprawa środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Roztoka, Borów i Jugowa polegająca na budowie nowej kanalizacji sanitarnej, co umożliwi likwidację zbiorników bezodpływowych będących potencjalnymi źródłami skażenia gleb i wód podczas wycieków,
poprawa warunków bytowych mieszkańców dzięki możliwości korzystania z sieci kanalizacyjnej.

Dofinansowanie pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
wyniesie 11 163 636,02 PLN.

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie

W dniu 14.06.2017 r. Gmina Dobromierz podpisała z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej umowę o dofinansowanie projektu pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie".

Projekt realizowany będzie w ramach:
Osi priorytetowej nr 4 ,,Środowisko i zasoby"
Działania nr 4.2 ,,Gospodarka wodno-ściekowa"
Poddziałania nr 4.2.4 ,,Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT AW"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

W ramach projektu wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ponad 10 km wraz z odcinkami bocznymi (do granicy posesji) oraz 17 przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową studni rozprężnych.

Celem projektu jest racjonalizacja gospodarki ściekowej poprzez podniesienie poziomu wyposażenia gminy Dobromierz w podstawową infrastrukturę techniczną, dzięki czemu nastąpi zwiększenie ilości osób korzystających z systemu oczyszczania ścieków komunalnych oraz ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami powstającymi na terenie gminy.

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 7 588 222,68 PLN, w tym dofinansowanie pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5 159 991,36 PLN.

 


Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu

W dniu 27.07.2017 r. Gmina Dobromierz podpisała z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej umowę o dofinansowanie projektu pn. ,,Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu".

Projekt realizowany będzie w ramach:
Osi priorytetowej nr 3 ,,Gospodarka niskoemisyjna"
Działania nr 3.3 ,,Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym"
Poddziałania nr 3.3.4 ,,Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AW"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - poprzez realizację działań związanych z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, modernizacją źródeł ciepła z zastosowaniem pompy ciepła oraz montażem paneli fotowoltaicznych.

W ramach inwestycji zrealizowane zostaną prace budowlane takie jak:

  • modernizacja CO,
  • modernizacja oświetlenia,
  • wymiana drzwi zewnętrznych,
  • wymiana okien, modernizacja wentylacji,
  • ocieplenie ścian zewnętrznych,
  • ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym,
  • ocieplenie podłogi na gruncie.

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 035 040,83 PLN, w tym dofinansowanie pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 879 784,71 PLN.

 

 

do góry  |