WIADOMOŚCI

 

 

Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

A A A

  

 

Operacja pn. ,,Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa”

W dniu 05.03.2018 r. zawarta została pomiędzy Gminą Dobromierz a Województwem Dolnośląskim umowa o przyznaniu pomocy Nr 00264-6935-UM0110379/17 na realizację operacji pn. ,,Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa”.

Projekt realizowany będzie dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Celem operacji jest realizacja robót wykończeniowych, które umożliwią odbiór obiektu i korzystanie z centrum, tj. realizację planowanych zajęć, które zaktywizują mieszkańców w różnym przedziale wiekowym oraz zakup wyposażenia wewnątrz centrum (zestaw nagłośnieniowy, projektor, ekran, stoły i krzesła) jak i na zewnątrz (dmuchana zjeżdżalnia). Poprzez wykończenie centrum możliwa będzie integracja i poprawa jakości życia społecznego.

Całkowita wartość operacji wyniesie 343 827,44 zł brutto, 
w tym pomoc w ramach PROW 2014 – 2020 178 926,00 zł.

 


 

Operacja pn. ,,Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Szymanów”

W dniu 01.02.2019 r. zawarta została pomiędzy Gminą Dobromierz a Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowa o przyznaniu pomocy Nr 00004-65170-UM0110027/18 na realizację operacji pn. ,,Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Szymanów”.

Projekt realizowany będzie dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu ,,Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, działanie ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Celem planowanej operacji jest budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Szymanów, czego efektem będzie wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich


Całkowita wartość operacji wyniesie 746 482,64 zł brutto, 
w tym pomoc w ramach PROW 2014 – 2020 455 710,51 zł.

 


Operacja pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, gmina Dobromierz, Etap I, Zadanie I – obejmująca budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o numerach od 18 do 47, wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Serwinowie”

W dniu 08.08.2017 r. zawarta została pomiędzy Gminą Dobromierz a Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowa o przyznaniu pomocy Nr 00007-65150-UM0100015/16 na realizację operacji pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, gmina Dobromierz, Etap I, Zadanie I – obejmująca budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o numerach od 18 do 47, wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Serwinowie”.

Projekt realizowany będzie dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
O dofinansowanie ze środków Programu starały się 93 gminy, wsparcie finansowe otrzymało spośród nich jedynie 29.

Celem operacji jest osiągnięcie poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Szymanów, poprzez realizację operacji obejmującej budowę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 5 156 m, budowę rurociągu tłocznego do istniejącej oczyszczalni ścieków w Serwinowie, budowę 8 przepompowni ścieków. Na tym etapie planuje się wykonać 33 przyłącza kanalizacyjne, dzięki którym do sieci podłączone zostaną 203 osoby.

Całkowita wartość operacji wyniesie 3 865 790,81 zł brutto, w tym pomoc 
w ramach PROW 2014 – 2020 1 999 839 zł.

 

do góry  |