WIADOMOŚCI

UWAGA
Zasadnicze zmiany w sposobie  zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dobromierz od dnia 1 stycznia 2020 r.

A A A

06.12.2019

  

Od 1 stycznia 2020 r. WSZYSCY właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (obowiązek wprowadza art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020).  Na terenie gminy zostaną zlikwidowane wszystkie tzw. gniazda do selektywnej zbiórki odpadów, odbiór wyselekcjonowanych frakcji odpadów odbywać się będzie bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych.          

W sposób selektywny należy zbierać następujące frakcje odpadów:

 1. odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „PAPIER”,
   

 2. odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, w pojemnikach lub w workach koloru zielonego oznaczonych napisem „SZKŁO”,
   

 3. odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, w pojemnikach lub workach koloru żółtego oznaczonego napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,
   

 4. odpady ulegające biodegradacji, tylko w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „BIO”. Z obowiązku posiadania brązowego pojemnika zwolnieni będą właściciele posiadający przydomowy kompostownik i kompostujący te odpady przez cały rok. 
   

 5. zmieszane odpady komunalne (tak jak dotychczas), poza frakcjami odpadów zbieranych w sposób selektywny wymienionymi powyżej, poza odpadami niebezpiecznymi (np. farby, lakiery, rozpuszczalniki, przepracowane oleje, przeterminowane środki ochrony roślin, świetlówki) oraz poza odpadami, które są zbierane według innych zasad (jak np. przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektroniczny i AGD, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony), tylko w pojemnikach bez oznaczenia lub oznaczonych napisem „ZMIESZANE”

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. firma świadcząca usługi odbioru odpadów bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych, dostarczy worki do selektywnej zbiórki trzech frakcji odpadów: PAPIER, SZKŁO, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE w odpowiednich kolorach i prawidłowo oznaczone.

Z odpadów komunalnych należy również wyodrębnić następujące frakcje odpadów które należy przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): przeterminowane leki i chemikalia; zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; meble i inne odpady wielkogabarytowe; zużyte opony (w ilości nie większej niż 4 szt./rok na jedno gospodarstwo domowe od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony); odpady budowlane i rozbiórkowe z wyłączeniem płyt gipsowo-kartonowych, papy, wełny mineralnej, styropianu, stanowiące odpady komunalne w ilości nie większej niż 0,5 m³/rok na jedno gospodarstwo domowe; odpady niebezpieczne (farby, lakiery, rozpuszczalniki, przepracowane oleje, przeterminowane środki ochrony roślin, świetlówki); igły, strzykawki i inne odpady będące pozostałością po iniekcji niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym. PSZOK przy ul. Cmentarnej 14 w Dobromierzu jest czynny 3 dni w tygodniu: poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach 9.00-15.00. Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone.

Odpady komunalne wystawione w worku lub w pojemniku niewłaściwego koloru lub bez prawidłowego oznaczenia nie będą odbierane. Wyselekcjonowane frakcje odpadów nie mogą być zanieczyszczone i nie mogą pochodzić z działalności gospodarczej.

Nowe stawki opłat będą obowiązywały od 1 lutego 2020 r., pierwsza płatność wg nowych stawek będzie wymagana do 16 marca 2020 r. Za przekazanie do odbioru niesegregowanych odpadów obowiązuje bardzo wysoka opłata w wysokości dwóch stawek opłaty za odpady segregowane.

Wójt 
(-) Jerzy Ulbin

do góry  |