URZĄD GMINY
Deklaracja dostępności cyfrowej

  

  

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Dobromierz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.dobromierz.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Urząd Gminy Dobromierz
Plac Wolności 24
58-170 Dobromierz
tel. 74 85 86 217
fax 74 85 86 460
email: ug@dobromierz.pl  
  

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 15.11.2002 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.12.2011 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • apy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • stnieje częściowa możliwoś zmiany wielkości liter na stronie.

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. Filmy zamieszczane na stronie po 23 września 2020 r. będą posiadały napisy dla niesłyszących. We wrześniu 2020 r. zostanie wprowadzona możliwość powiększania tekstu, wersja mobilna strony, na stronie zostanie uruchomiona wyszukiwarka ułatwiająca odnalezienie poszukiwanych treści i podświetlanie linków.

 

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 23.09.2020 r.

 

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki (np. Tab, Shift+Tab, Enter, Backspace, klawiszy strzałek)

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Agnieszka Bukało
e-mail: ug@dobromierz.pl 
telefon: +48 74 85 86 217

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy, wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny: 74 85 86 217 lub drogą elektroniczną: ug@dobromierz.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Dostępność architektoniczna:

 1. Do budynku Urzędu Gminy prowadzi wejście główne i boczne od Placu Wolności. Do wejść można przejść z parkingów. Przy wejściu do budynku znajduje się wideotelefon pomocny osobom niepełnosprawnym ruchowo. Wejścia są dostępne w godzinach pracy Urzędu. 
 2. Osobami do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy Urzędu.
 3. W odległości 3 m znajduje się parking Urzędu z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do Urzędu może wejść osoba z psem asystującym.
 5. W Urzędzie można skorzystać z tłumacza języka migowego po uprzednim umówieniu wizyty.
 6. Budynek Urzędu jest budowlą trzykondygnacyjną, bez windy. 

 

 

do góry  |